بررسی موانع آموزش بالینی

چکیده:
مقدمه
پرستاری و مامایی از حرفه های پیچیده و دشواری هستند که مانند حرفه پزشکی و سایر رشته های وابسته به علوم پزشکی با استفاده از علوم و مهارت های خاص خود در جهت پیشبرد سلامتی از نظر جسمی، روانی و اجتماعی گام بر می دارند. این حرف زمانی به مفهوم واقعی خود دست پیدا خواهند کرد که به مرحله عمل در آمده و این امر میسر نخواهد شد مگر با هماهنگی گروه هایی که ارائه خدمات بهداشتی و درمانی را به عهده دارند. آموزش بالینی به لحاظ اهمیت، قلب آموزش حرفه ای شناخته شده است، زیرا بیش از نیمی از زمان آموزشی دانشجویان پرستاری و مامایی را تشکیل می دهد و اساس کسب مهارتهای حرفه ای در آنها می باشد. مسئله شکاف بین آموزش نظری و بالینی پرستاری از ریشه های عمیقی برخوردار بوده و در طول تاریخ پرستاری نگرانی هایی را ایجاد کرده به طوری که اذهان برنامه ریزان آموزشی را به خود معطوف ساخته است.
هدف
پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی - تحلیلی است که به منظور بررسی موانع آموزش بالینی، انجام شده است.
روش
در این پژوهش نظرات دانشجویان، مربیان دانشکده پرستاری و مامایی ایلام و کارکنان پرستاری و مامایی شاغل در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایلام، در مورد آموزش بالینی مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه ها به روش نمونه گیری آسان و مبتنی بر هدف انتخاب و نهایتا 101 دانشجوی پرستاری و مامایی، 15 مربی پرستاری و مامایی و 58 پرستار و ماما نمونه های این پژوهش را تشکیل دادند. اطلاعات مورد نظر از طریق پرسشنامه جمع آوری گردید. برای تحلیل داده ها از آزمون آماری کای اسکوئر، استفاده شد.
نتایج
بررسی نتایج این پژوهش نشان داد که دانشجویان، مربیان و کارکنان پرستاری و مامایی در رابطه با میزان علاقه به حرفه خود، تعیین هدف های آموزشی در بخش ها توسط مربیان، بکارگیری مربیان با توجه به تخصص و توانایی آنها، توجه مسئولین به جذب و نگهداری مربیان مجرب و ارتباط اصولی و منطقی بین مربی و دانشجو اختلاف نظر دارند.
بحث و نتیجه گیری
این مطالعه نشان می دهد که اکثریت دانشجویان و مربیان و کارکنان پرستاری و مامایی، آموزش بالینی را متناسب با اهداف آموزش پرستاری و مامایی نمی دانند و باید در جهت ارتقاء کیفیت آموزش بالینی، گام های اساسی برداشته شود.
زبان:
فارسی
در صفحه:
8
لینک کوتاه:
magiran.com/p632172 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!