شیوع دیابت بارداری در زنان جوان

پیام:
چکیده:
مقدمه

دیابت بارداری اختلال در تحمل کربوهیدرات هاست که برای اولین بار در طی بارداری تشخیص داده میشود. هدف از این مطالعه، تعیین شیوع دیابت بارداری در زنان باردار جوان است.

مواد و روش ها

2416 زن باردار به پنج کلینیک مستقر در بیمارستانهای علوم پزشکی تهران مراجعه کردند. 1209 نفر از این بیماران جوانتر از 25 سال بودند. موارد شناخته شده دیابت از مطالعه خارج شدند. بیماریابی به وسیله انجام آزمون تحمل گلوکز 50 گرم یک ساعته طبق روش غربالگری همگانی انجام شد. همگی بیمارانی که در این آزمون مقادیر گلوکز برابر یا بیشتر از 130mg/dLداشتند، آزمون تشخیصی تحمل گلوکز 100 گرم سه ساعته را انجام دادند. بر اساس این آزمون و ملاکهای تشخیصی کارپنتر و کوستون، دیابت بارداری تشخیص داده شد. سابقه فامیلی دیابت و سوابق زایمانی بیمار در پرسشنامه مربوط ثبت و معاینات کامل فیزیکی انجام شد.

یافته ها

از 1209 زن باردار زیر 25 سال (میانگین سنی 1/2±97/20 سال)، 27 نفر (2.23%) مبتلا به دیابت بارداری بودند که میانگین سنی آنها 85/1±11/21 سال بود. از بین این بیماران 8/14% چاق، 2/22% دارای سابقه خانوادگی دیابت، 7/3% دارای سابقه پرفشاری خون و 11/11% دچار گلیکوزوری بودند. از 27 بیمار مبتلا به دیابت بارداری، 16 نفر (59.25%) هیچ گونه عامل خطرساز شناخته شده ای نداشتند.

نتیجه گیری

شیوع نسبتا بالای دیابت بارداری در زنان جوان مخصوصا در مواردی که هیچ عامل خطرسازی وجود ندارد، نشان میدهد که باید در ملاکهای بیماریابی تجدید نظر شود.

زبان:
فارسی
در صفحه:
23
لینک کوتاه:
magiran.com/p63428 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!