مطالعه ویژگی های آناتومیکی گونه هایی از جنس درمنه (Artemisia L.) در استان آذربایجان غربی

پیام:
چکیده:
با توجه به رویشگاه جامعه استپی درمنه در ایران، تحقیقات پایه ای جهت شناخت جنس درمنه در حال انجام است. در مقاله حاضر به ویژگی های کمی و کیفی آناتومی هشت جمعیت (شش گونه) درمنه موجود در استان آذربایجان غربی از منظر سیستماتیکی و اکولوژیکی پرداخته ایم. در این مطالعه، بعد از شش ماه پیش تیمار محلول آب و الکل (70%) برای نرم شدن اندام ها و حفظ حالت بافت ها، برگ، ریشه، ساقه و اپیدرم پنج بوته از هر جمعیت به صورت برش دستی جهت مطالعات میکروسکوپی آماده شد. بعد از رنگ آمیزی لازم، اندازه گیری ها و تهیه عکس در بزرگنمایی های مختلف و توسط میکروسکوپ نوری انجام شد. جمعیت های خشکی پسند واقعی (گزرومرف ها) به لحاظ سازگاری و تغییراتی که در ساختار و شکل ظاهری حاصل کرده اند مورد بررسی قرار گرفتند. جهت تعیین خصوصیاتی که قادر به تفکیک اکولوژیک یا سیستماتیک جمعیت ها یا گونه ها از هم باشند به کمک نرم افزار SPSS تجزیه واریانس یکطرفه صورت گرفت. نتایج حاکی از این می باشد که اغلب ویژگی ها به شدت تحت تاثیر عوامل اکولوژیکی و رویشگاهی می باشند؛ به گونه ای که تقریبا تمامی ویژگی ها بین تمام جمعیت ها (حتی جمعیت های متعلق به یک گونه واحد) دارای اختلاف معنی داری بودند. مهمتر اینکه، عواملی مانند اندازه و تراکم روزنه ها که سایر محققان جهت تفکیک گونه ها پیشنهاد داده اند، برای جنس یاد شده ناکارآمد می باشد.
زبان:
فارسی
در صفحه:
464
لینک کوتاه:
magiran.com/p635226 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.