بررسی اثر فصل کاشت و تراکم بذر بر عملکرد دانه عدس رقم محلی رباط در شرایط دیم شمال خراسان

چکیده:
به منظور بررسی امکان کشت انتظاری عدس در شرایط دیم و مقایسه آن با کشت معمول (بهاره)، و نیز بررسی تراکم بذر مناسب در هر یک از فصل های کاشت، این پژوهش به مدت دو سال زراعی (83-1381) در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم شیروان در خراسان شمالی اجرا گردید. آزمایش دارای دو عامل فصل کاشت (انتظاری و بهاره) و تراکم بذر (در چهار سطح 50، 100، 200 و 400 بذر در مترمربع) بود که به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تجزیه مرکب نشان داد که تفاوت عملکرد دانه در دو فصل کاشت بسیار معنی دار بود. بررسی میانگین دو ساله عملکرد دانه اثر متقابل تیمارها نشان داد، بیشترین عملکرد دانه به میزان 812 کیلوگرم در هکتار مربوط به تیمار 200 بذر در مترمربع در کشت انتظاری بود که با سایر تیمارها تفاوت آماری معنی دار (در سطح 5 درصد) داشت. با توجه به افزایش قابل توجه میانگین عملکرد در کشت انتظاری نسبت به کشت بهاره و نیز وضعیت استقرار خوب محصول توصیه می شود این محصول در شرایط دیم شمال خراسان به صورت انتظاری و با تراکم 200 بذر در مترمربع کشت شود.
زبان:
فارسی
صفحه:
232
لینک کوتاه:
magiran.com/p636879 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!