ارزش تشخیصی معیار تصحیح شده آلواردو در تشخیص آپاندیسیت حاد اطفال

چکیده:
زمینه
درد شکم در کودکان یکی از علل شایع مراجعه به اورژانس است یکی از شایعترین علل ایجاد کننده درد شکم در اطفال آپاندیسیت حاد می باشد. سیر آپاندیسیت حاد در کودکان سریعتر از بالغین است و علایم بالینی در این افراد کمتر تیپیک است. گرفتن شرح حال در کودکان مشکل بوده و همکاری لازم جهت انجام معاینه بالینی ندارند و هیچ تست تشخیصی به طور دقیق نمی تواند آپاندیسیت را در همه موارد مشخص کند. هدف از این مطالعه بررسی دقت تشخیصی یک سیستم نمره بندی به نام Modified Alvarado Score در تشخیص آپاندیسیت حاد در کودکان ایرانی می باشد.
روش کار
مطالعه بر روی 300 کودک با 4 تا 12 ساله طی سالهای 1384 و 1385 که با درد حاد شکم مراجعه نموده بودند، انجام شد. MAS از روی متغیر های کلینیکی بیماران محاسبه شد. بر اساس MAS بیماران به دو گروه تقسیم شدند گروه اول بیمارانی که نمره MAS آنها کمتر از 7 بود و شامل 147 مورد از بیماران 49) درصد) بود. گروه دوم MAS آنها بزرگتر یا مساوی 7 بود که شامل 153 مورد از بیماران معادل 51) درصد) می باشد. اطلاعات بیماران و گزارش پاتولوژی آنها استخراج و در پرسشنامه های مخصوص ثبت شد. نتایج حاصله با استفاده از نرم افزار آماری SPSS12 تحلیل شد.
یافته ها
از میان 300 کودک مورد مطالعه که با شک به آپاندیسیت حاد تحت عمل جراحی قرار گرفته بودند. 269 مورد (89.6%) در بررسی پاتولوژیک آپاندیسیت حاد داشتند. از میان بیمارانی که MAS آنها پایین تر از 7 بود 147) مورد) 124 مورد تشخیص آپاندیسیت حاد پاتولوژیک ثابت شد (معادل 84.35 درصد). و از میان بیمارانی که MAS آنها بزرگتر یا مساوی 7 بود 153) مورد)، 145 مورد تشخیص آپاندیسیت حاد پاتولوژیک آنها به اثبات رسید (94.77%). بین دو گروه تفاوت آماری معنی داری از لحاظ تشخیص آپاندیسیت حاد بر اساس MAS وجود نداشت.
نتیجه گیری
طبق این مطالعه حساسیت MAS در تشخیص آپاندیسیت حاد 53.9 درصد و اختصاصیت آن 74.19 درصد می باشد که نشان می دهد سیستم MAS به تنهایی در تشخیص آپاندیسیت حاد در بیماران ایرانی سنین اطفال موثر نمی باشد و به عنوان یک ملاک قطعی نمی تواند مورد ارزیابی قرار گیرد.
زبان:
فارسی
صفحه:
515
لینک کوتاه:
magiran.com/p637731 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!