دموگرافی زنبور پارازیتوئید (Habrobracon hebetor (Hym.: Braconidae روی (Galleria mellonella (Lep.: Pyralidae در دماهای مختلف

پیام:
چکیده:
پارامترهای دموگرافیک زنبور پارازیتوئید Habrobracon hebetor Say پرورش یافته روی لاروهای سن آخر Galleria mellonella (L.) در 5 دمای ثابت 20، 25، 28، 30 و 5/0 ± 35 درجه ی سلسیوس، رطوبت نسبی 5 ± 60 درصد و طول دوره ی روشنایی 16 و تاریکی 8 ساعت مطالعه شد. نرخ ناخالص باروری در دمای oC20 (17/43 تخم به ازای هر ماده) حدود نصف مقدار آن در سایر دماهای مورد مطالعه بود. مقدار نرخ خالص باروری و نرخ خالص بارآوری برای زنبور ماده ی H. hebetor، در دماهای مورد مطالعه، با افزایش دما، افزایش یافت. کمترین مقدار آن ها در دمای oC20 به ترتیب 49/8 و 405/8 تخم و بیشترین آن در دمایoC 30، 47/30 تخم بود. در دمای oC35 مقادیر آن بیش از 30 درصد کاهش یافت و به ترتیب به 49/21 و 63/20 عدد تخم رسید. مقدار تولید مثل (Vx) در اوایل دوره ی تولید مثلی به حداکثر میزان خود رسید و با افزایش سن از میزان آن کاسته شد، به طوری که در دماهای 20، 25، 28، 30 و 35 درجه ی سلسیوس، به ترتیب در روزهای 30، 18، 14، 14 و 11 عمر حشرات کامل به حداکثر مقدار خود رسید. بیشترین نرخ خالص تولید مثل (R0) 06/17 (نتاج ماده به ماده) در دمای oC30 و کمترین آن (27/6) در دمای oC35 به دست آمد. نرخ ذاتی افزایش جمعیت (rm) در دمای oC30 بیشترین مقدار (17/0) و در دمای oC20 کمترین مقدار (039/0) را نشان داد. نرخ متناهی افزایش جمعیت (λ) در دمای oC30 در بالاترین حد (186/1) و در دمای oC20 در پائین ترین حد خود (04/1) بود. به عبارت دیگر، جمعیت زنبورهای ماده ی H. hebetor در دمای oC30، روزانه 86/11 درصد افزایش می یابد. متوسط مدت زمان یک نسل (T) در دمای oC20، طولانی ترین (81/41 روز) و در دمای oC35 به کوتاه ترین حد خود (93/14 روز) رسید. مدت زمان دو برابر شدن آن (DT) در دمای oC20 طولانی ترین (82/17 روز) و در دمای oC30 در کوتاه ترین حد (072/4 روز) برآورد شد. این نتایج حاکی از آن است که دمای oC30 در مجموع شرایط مطلوب تری را برای پرورش و تولید انبوه زنبور H. hebetor فراهم می کند.
زبان:
فارسی
صفحات:
27 تا 44
لینک کوتاه:
magiran.com/p638172 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!