دیدگاه بیماران در مورد رعایت استقلال آنان طی مراقبتهای پرستاری در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز

پیام:
چکیده:
مقدمه
رعایت استقلال یکی از ن یازهای اساس ی ب یماران بوده و پر ستاران نقش منحصر به فرد ی در برآورده نمودن ای ن نیاز دارند. هدف این مطالعه بررسی دیدگاه بیماران در مورد رعایت استقلال آنان طی مراقبتهای پرستاری میباشد.
روش کار
در یک مطالعه توص یفی- تحلیلی 187 ب یمار بستری در سه بیمارستان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبری ز با روش در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ای که رعا یت استقلال ب یماران در دو بعد میزان اطلاعات داده شده به ب یماران و م یزان مشارکت دادن ب یماران در فرا یند تصم یمگیری های درمان ی را م یسنجید استفاده گرد ی د. تجزی ه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون منویتنی، کروسکال والیس و ضریب همبستگی اسپیرمن انجام گرفت.
یافته ها
اکثر ب یماران معتقد بودند که پرستاران استقلال آنان را در دو بعد میزان اطلاعات داده شده به آنان و می زان مشارکت دادن آنان در فرا یند تصم یمگیری های درمان ی در حد ضع یفی رعا یت م ینمایند. همچن ین، مشخص شد که بین ادراک از وضعیت سلامت ی، م یزان ن یاز به اقدامات پرستار ی و سن بیماران با م یزان گزارش آن ها از م یزان رعا یت استقلال شان ارتباط وجود دارد. نتیج هگیری: بیماران اعتقاد دارند که استقلال آن ها طی مراقبت های پرستار ی به خوب ی رعا یت نم یگردد و با افزا یش نیاز ب یماران به مراقبت های پرستار ی دیدگاه آن ها در مورد م یزان رعایت استقلالشان بهبود می یابد. آموزش کادر پرستار ی در مورد اهمیت رعایت استقلال بیماران در مراقبتهای پرستاری توصیه میگردد.
زبان:
فارسی
در صفحه:
7
لینک کوتاه:
magiran.com/p643974 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.