محاسبه اولتراسونوگرافیکی کوتاهی نسبی قلب در سگ

پیام:
چکیده:
اولتراسونوگرافی قلب به عنوان یکی از روش های تصویر برداری تشخیصی در دامپزشکی مطرح است. یکی از موارد استفاده از اکوکاردیوگرافی، محاسبه کوتاهی نسبی قلب اس ت که در دامپزشکی نیز کاربرد دارد و الگوی استانداردی برای تخمین آن وجود دار د.مطالعه حاضر نیز یکی از کاربردهای مهم اکوکاردیوگرافی وشاخص کوتاهی نسبی رادر سگ نشان می دهد. در این مطالعه ش ش قلاده سگ نژادمخلوط تحت عملیات استاندارد اکوکاردیوگرافی قرار گرفتندو کوتا هی نسبی قلب آنها در نمای کوتاه وطولی در هر دو حالت پایان دیاستول و پایان سیستول با استفاده از فرمول خاص محاسبه گشت که دراین مطالعه بین میانگین کوتاهی نسبی قلب در نماهای کوتاه وطولی درحالت های پایان دیاستول و پایان سیستول اختلاف معنی داری مشاهده نشد.همچنین ق طر حفره داخلی بطن چپ در پایان سیستول و پایان دیاستول درهردونمای کوتاه و طولی اندازه گیری شد که اختلاف معنی داری بین میانگین آنها مشاهده نگردید.
زبان:
فارسی
صفحه:
1
لینک کوتاه:
magiran.com/p647474 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!