تاثیر سطوح مختلف پرلیت بر فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتاز روده کوچک جوجه های گوشتی

چکیده:
به منظور تعیین اثر سطوح مختلف پرلیت بر فع الیت آنزیم آلکالین فسفاتاز در روده کوچک جوج ه های 4 در قالب × این آزمایش انجام گردید. این آزمایش به صورت فاکتوریل 2 (Ross گوشتی سویه راس (308 طرح کاملا تصادفی با 180 قطعه جوجه گوشتی نر در سه تیمار (صفر، 2 و 4 درص د) و هر تیمار در 3 تکرار 20 قطعه ای انجام ش د. تیمار شاهد با جیره فاقد پرلیت و تیمارهای آزمای شی با جیره غذایی حاوی 2 و 4 درصد پرلیت 36 و 42 روزگی از هر تکرار 2 قطعه جوجه انتخاب و در آزمایشگاه از قسمت، 28، تغذیه شدن د. در سنین 21 70 و 90 درصد طول روده کوچک) نمونه گیری شد و فعالیت، 50، 30، 10، های مختلف روده کوچک آنها (1 مورد تجزیه وتحلیل آماری در SAS آنزیم آلکالین فسفاتاز اندازه گیری گردی د. داده ها با استفاده از نرم افزار سطح احتمال 5 درصد صورت گرف ت. نتایج حاکی از این بود که مصرف پرلیت موجب افزایش معن ی دار بر فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتاز در هفت ه ها و قسمت های مختلف روده کوچک جوج ه های گوشتی در تیماره ای نظر به این که آلکالی ن فسفاتاز روده در هضم وجذب اسیدهای چرب با زنجیره بلند (P< 0/ آزمایش گردی د (05 و کلسترول در دیواره روده و بلوغ پرزهای روده می شود و از آن جائی که تاثیر پرلیت بر روده مورد تحقیق واقع نشده است مطالعه زیر طراحی و انجام گرفت.
زبان:
فارسی
صفحه:
7
لینک کوتاه:
magiran.com/p647475 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!