بررسی اثر غلظت های مختلف فسفر بر رشد جلبک سیانوباکتر Jaaginema sp. و تاثیر سمیت آن بر آبزیان

پیام:
چکیده:
سمومی که در آبه ای جا ری و درد ریاها به و سیله جلبکها تولید می شوند در صورتیکه به وسیله انسان، ماهیها و حیوانات خورده ش وند م ی تواند اثرات مخرب و حتی کشنده داشته با شند. این سموم در هنگام ایجاد بلوم توسط سیانوباکتریا در آب ایجاد م یشوند. عوامل زیادی از جمله نور، حرارت، دی اکسید کربن، مواد فسفره و نیتروژنه در تشکیل بلوم و رشد سریع جلبکها دخالت دارند. در پژوهش حاضر اثر غلظت های مختلف فسفر بر میزان رشد با هدف بررسی اثر تحریک کنندگی یا باز دارندگی این ماده بر رشد این Jaaginema sp. جلبک سیانوباکتر آزمایش با 2 گروه تیمار و یک Jaaginema sp. جلبک مورد بررسی قرارگرفت. پس ازخالص سازی جلبک با تغییرات فسفات در) BG و 11 Z گروه شاهد در 4 تکرار (در مجموع 9 گروه) با استفاده از محیط کشتهای 8 25 درجه سانت یگراد و شدت نور 2200 لوکس) قرار داده شد و پس ± تیمارها) در شرایط آزمایشگاهی (دمای 1 را نشان دا د. ریسه ها به مدت 20 Z تا سبز فسفری در 8 BG از 48 ساعت این گونه رنگهای متفاوتی از زرد در 11 و میزان تقسیم سلولی در روز (μ) روز، به طور روزانه به وسیله لام هموسیتومت ر شمارش شدن د. سرعت رشد ویژه 6/2) بسیار g l- برای هر گروه محاسبه شد. نتایج بدست آمده نشان داد که افزایش فسفات به میزان دو برابر(1 (G) 9/3) برای رشد این سیانوباکتر م یباش د. با آزمایشاتی که انجام شد رشد جلبک g l- مؤثرتر از سه برابر (1 در مقدار ذکر شده بیشتر بوده ومقدار بالاتر از این عدد می تواند رشد باز دارنده داشته باش د. Ja ginema sp.
نتایج تایید مینماید فسفر عامل محدود کننده برای رشد این سیانوباکتر بوده و در شکوفایی و آزاد شدن سم آن در تشکیل شکوفایی و رشد سریع جلبکی دخالت دارند.
زبان:
فارسی
صفحه:
15
لینک کوتاه:
magiran.com/p647476 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!