بررسی مقادیر سرمی گلوکز، لیپیدها و لیپوپروتئینها بعد از تجویز 3 و 4 متیلن دی اکسی مت آمفتامین(اکستازی) در سگ

پیام:
چکیده:
این مطالعه به منظور ار زیابی اثرات دار وی اکستا زی بر ت غیی رات گلو کز و چر بیها و لیپوپروتئینها صورت 3 ساله نژاد مخلوط انتخاب شد. قبل از تجویز دارو نمونه خون اخذ و /5- گرفت. برای این کار 5 قلاده سگ نر 4 150 و به mg/kg به عنوان زمان صفر یا شاهد ثبت گردید. سپس به هر کدام از سگها قرص اکستازی با دوز 24 و 48 ساعت، 7 و 20 روز بعد از، 8، 4، 2، صورت تک دوز خورانده شد و در مراحل زمانی 30 دقیقه، 1 تجویز دارو، خونگیری از ورید سفالیک سگها به عمل آمد و نمونه سرم جدا ش د. مقادیر سرمی گلوکز، تری به روش رنگ سنجی و با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر و به VLDL و LDL، HDL، گلیسرید، کلسترول کارگیری کیتهای تشخیصی زیست شیمی اندازه گیری گردی د. نتایج حاصله از این مطالعه، افزایش آماری VLDL تا 8 ساعت بعد از تجویز دارو و تری گلیسرید و LDL معنی داری در مقادیر سرمی گلوکز، کلسترول و تغییرات HDL ولی مقادیر سرمی. (P< 0/ تا 24 ساعت بعد از تجویز دارو در مقایسه با گروه شاهد نشان داد(05 که می تواند ناش ی از تاثیر دارو در کبد و (P > 0/ آماری معن ی داری را نشان نداد و در حد نرمال بوده اس ت(05 متابولیسم بدن باش د. نتایج این مطالعه نشان می دهد که مصرف کوتاه مدت ای ن دار وی مخدر م ی تواند در متابولیسم چربیها و لیپوپروتئینها اختلال ایجاد کرده و با مرور زمان فرد را مستعد بیماریهای مختلف نماید.
زبان:
فارسی
صفحه:
21
لینک کوتاه:
magiran.com/p647477 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!