بررسی شیوع بیماری و تغییرات هیستوپاتولوژیک در آنتریتهای انگلی طیور گوشتی و اثر آن بر ضریب تبدیل غذایی در شهرستان مهاباد

نویسنده:
چکیده:
آنتریتهای انگلی از عوامل اصلی کاهش وزن گله در مرغدا ریهای گوشتی بوده واکثر مرغداران شهرستان، در طول دوره پرورشی با بروز آنتریتها مواجه و در پایان دوره با مشکل کاهش تو لید، دست به گریبان بودن د. در این بررسی، تعداد 380 قطعه طیور گوشتی، در شهرستان مهاباد، در طی 11 ماه از نظر شیوع و تعیین انواع تغیی رات هیستوپاتولوژیک آنتریتهای انگلی، مورد بررسی قرار گرفتند.در تمام موارد انگل جدا شده تک یاخته کوک سیدیا 6 در 100000 تعیین گردید. در بررسی پارا زیتولوژیک فراوانی اوو سی ست در روش لام / بوده و شیوع بیماری 9 26/ 36 درصد، فراوانی آنتریت انگلی بصورت کوک سیدیازیز 3 / 17 درصد و در روش شناوری 3 / مرطوب 1 36 درصد تعیین شد. در بررس ی / درصد و بصورت کوک سیدیوزیز 10 درصد و در مجموع فراوانی آنت ریت انگلی 3 25 درصد- / 45 درصد، خونریزی 3 / 74 درصد، ادم زیر مخاطی 3 / هیستوپاتولوژیک فراوانی ادم مخاطی 2 3 درصد، / 27 درصد، وجود اووسی ست در مخاط روده 4 / 30 درصد، نکروز سلو لی 1 / هیپرپلازی انترو سیتها 8 18 درصد تعیین شد. بی شترین / وجود مراحل تک ثیرجنسی و غیرجنسی 10 درصد، ان فیلتراسیون سلوله ای التهابی 2 درصد فراوانی کوک سیدیازیز، به میزان 21 درصد، در سن 4 هفتگی و بیشترین درصد کوک سیدیوزیز،به می زان 42/1 درصد، در سن 7 هفتگی دیده می شود. همچنین، مشخص گر دید که آنت ریت انگلی باافز ایش ض ریب تب دیل غذایی (کاهش قابلیت تبدیل دان به گوشت) ارتباط مستقیم دار د.در یافته های جان بی مشخص گر دید بین آنت ری ت انگلی با نواحی درگیر روده (دوازدهه) براساس طبقه بندی جانسون- رد 2 ارتباط معنی دار وجود دارد.
زبان:
فارسی
صفحه:
29
لینک کوتاه:
magiran.com/p647478 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!