بررسی تجربی علائم چشمی هیپرناترمی در رت، خوکچه و خرگوش

پیام:
چکیده:
اختلال در آشامیدن، در دسترس نبودن مایعات، ناتوان یهای شدید، افزایش دفع مایعات از طرق کلی وی و غیر کلیوی و افزایش مصر ف نمک از علل اصلی هیپرناترمی می باشد. نظر به اینکه در هیچ تحقیقی بررسی علائم چشمی بطور اخص مورد برر سی قرار نگرفته است، لذا هدف این مطالعه بررسی سیر تغییرات چشمی ناش ی از 250 ± هیپرناترمی در رت، خوکچه و خرگوش بو د. روش کار بدین صورت بود که 50 رت نژاد وی ستار 20 3 و 4 درصد /5، 3، گرمی بطور تصاد فی در 5 گروه تق سیم گر دیدند، به منظور ایجاد هیپرناترمی محلول های 2 کلرور سدیم در آب مقطر تهیه گردید گروه کنترل در طول مدت آزمون از آب شرب و گروه های تست از محلول ه ای نمکی اختصاصی گروه استفاده نمودند س ایر شرایط زیستی گروه ها یکسان بو د. با شروع استفاده از محلول ه ای نمکی، مع اینات چش می با استفاده از اسلیت لامپ و دوربین ته چشمی صورت گرفت، پاسخ چشم به محرکها نیز مورد برر سی قرارگرف ت. همین آزمون با شر ایط مشابه درخوکچه هن دی و خرگوش نی ز انجام 3 رو ز) از محلول کلرور سدیم 2% با تغییرات چش می س ریع و چشم گیری همراه - گردید. استفاده کوتا ه مد ت(5 نبود، اما استفاده ط ویل المدت (بیش از یک هفته) آن با صدمات عروقی و سایر نشانه ه ای چش می همراه بود. 3-4 روز پس از استفاده از محلول کلرور سدیم 3% و غلیظ تر بدنبال افز ایش سطح سرمی س دیم، جدا شد گی خونریز ی در شبکی ه و زجاجیه رتها مشاهده، (PVD:Posterior Vitreous Detachment)، شبکیه گردید. دیگر نشانه های چشمی هیپرناترمی شامل کدورت قرنیه وعدسی، تورم دیسک اپتیک، کوری، جمع شدگی زجاجیه و هیپوتونی چشم بود. نتیجه گیریحاصل از این کار این است که هیپرناتر می و هیپراسمولاریتی PVD شروع کننده ت غییرات چش می بود، بدنبال از دست رفتن آب ویتره و جمع شدن آن، جدا شدگی شبکیه و بروز نموده و صدمات عرو قی، خونریز ی در شبکیه و زجاجی ه ایجاد گر دید. سیر پیشرونده هیپرناترمی، کدورت قرنیه و عدسی، تورم دیسک اپتیک، کوری، کولاپس ویتره و هیپوتونی چشم را در حیوانات بهمراه داشت.
زبان:
فارسی
صفحه:
49
لینک کوتاه:
magiran.com/p647481 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!