برخی از ویژگیهای زیستی و شکارگری کفشدوزک Oenopia conglobata contaminata (Col.: Coccinellidae) روی پسیل معمولی پسته در شرایط آزمایشگاه

چکیده:
پسیل معمولی پسته (Burckhardt & Lauterer Agonoscena pistaciae) یکی از مهمترین آفات درختان پسته اهلی و وحشی در کشور می باشد. ویژگیهای زیستی و رفتاری کفشدوزک Oenopia conglobata contaminata Menetries که گونه غالب و مهمترین کفشدوزک شکارگر پسیل معمولی پسته در رویشگاه های بنه استان کرمان می باشد، در شرایط کنترل شده آزمایشگاهی بررسی گردید. براساس نتایج حاصل از این بررسی، نرخ ذاتی افزایش جمعیت (rm) و نرخ رشد متناهی (λ) برای این کفشدوزک با تغذیه از پوره های سنین مختلف پسیل معمولی پسته 16/0 و 18/1، نرخ ناخالص تولیدمثل (GRR) و نرخ خالص تولید مثل (Ro) به ترتیب 74/308 و 81/202، متوسط مدت زمان یک نسل (T) و مدت زمان دو برابر شدن جمعیت (DT) به ترتیب 5/32 و 24/4 روز محاسبه گردید. واکنش تابعی حشرات ماده این کفشدوزک در برابر تراکم های مختلف پوره سن چهارم پسیل معمولی پسته با واکنش تابعی نوع دوم هولینگ مطابقت دارد. پارامترهای واکنش تابعی شامل قدرت جستجو (a) و زمان دستیابی (Th) برای این کفشدوزک به ترتیب 0469/0 و 0152/0 بدست آمد.
زبان:
فارسی
صفحات:
110 -117
لینک کوتاه:
magiran.com/p648383 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!