بررسی رابطه بین هوش عاطفی و سبک رهبری تحول آفرین

چکیده:
یکی از نظریه های نوین در زمینه ی رهبری سازمانی، رهبری تحول آفرین است. رهبران تحول آفرین اثربخشی را به کارایی ترجیح می دهند و سعی می کنند با توجه به روحیات خود و کارکنان، از منابع انسانی سازمان بهره مند شوند. هوش عاطفی نیز، یکی از مفاهیم تازه در حیطه ی روابط کارکنان و مدیر است که توانایی افراد را در شناخت و کنترل هیجانات خود و دیگران می سنجد. در این پژوهش به بررسی و تحلیل رابطه بین دو متغیر هوش عاطفی و رهبری تحول آفرین پرداخته شده است. جامعه ی آماری این تحقیق مدیران شرکت های فعال در صنعت ریخته گری شهر قم است. داده های مربوط به هوش عاطفی به وسیله ی پرسشنامه ی قابلیت های عاطفی «گولمن» و داده های مربوط به سبک رهبری تحول آفرین به وسیله ی پرسشنامه ی چند عاملی رهبری «بس و آوولیو» جمع آوری گردید. تحلیل اطلاعات با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن حاکی از این است که رابطه بین هوش عاطفی با سبک رهبری تحول آفرین معنادار است. بعلاوه تمامی مؤلفه های هوش عاطفی با سبک رهبری تحول آفرین رابطه ی معناداری دارند. هم چنین تحلیل رگرسیون چند عاملی بیان کننده ی این است که از میان مؤلفه های هوش عاطفی، خود آگاهی و مدیریت روابط بیشترین تاثیر را در رهبری تحول آفرین دارند.
زبان:
فارسی
صفحه:
119
لینک کوتاه:
magiran.com/p655670 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.