عادت های مطالعه و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی در دانشجویان دانشکده پرستاری آبادان

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
بهبود و توسعه عملکرد تحصیلی فراگیران یکی از اهداف اصلی مراکز آموزشی می باشد. عملکرد تحصیلی افراد متاثر از عوامل مختلفی است که یکی از این عوامل، عادت های مطالعه افراد می باشد. با توجه به اهمیت عادت های مطالعه افراد در عملکرد تحصیلی، این پژوهش با هدف شناسایی عادت های مطالعه دانشجویان دانشکده پرستاری آبادان و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی انجام گرفت.
روش کار
این مطالعه مقطعی بر روی 150 نفر از دانشجویان پرستاری مشغول به تحصیل در دانشکده پرستاری آبادان در سال 1386 انجام گرفت. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه عادت های مطالعه (PSSHI) بود که به روش خود- ایفا در زمان برگزاری امتحانات پایان ترم تکمیل گردیدند.
یافته ها
میانگین(انحراف معیار±) نمره عادات مطالعه دانشجویان 26/48 (6/11±) از 88 (حداکثر نمره) بود. 3/11 درصد از دانشجویان عادات مطالعه نامطلوب، 7/80 درصد نسبتا مطلوب و 8 درصد از آنها عادات مطالعه مطلوب داشتند. بین میانگین نمره عادت های مطالعه افراد و عملکرد تحصیلی آنها ارتباط مثبت، ضعیف و معنی داری وجود داشت (001/0= P و 27/0=r). همچنین بین عادت های مطالعه افراد با ترم تحصیلی، سن، و وضعیت تاهل ارتباط معنی دار آماری به دست نیامد.
نتیجه گیری
به طور کلی وضعیت عادت های مطالعه دانشجویان مورد مطالعه در حد متوسط است و می توان گفت که شیوه مطالعه آنها از کیفیت مطلوبی برخوردار نیست، بنابراین با توجه به اهمیت عادات مطالعه در عملکرد و پیشرفت تحصیلی افراد، توجه و برنامه ریزی در جهت بهبود روش ها و عادت های مطالعه دانشجویان امری ضروری است و مداخلات در این زمینه می تواند مؤثر باشد.
زبان:
فارسی
صفحه:
21
لینک کوتاه:
magiran.com/p660899 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.