سنجش، تجزیه و تحلیل و تبیین رابطه ی کیفیت زندگی کاری با عملکرد کارکنان (مطالعه موردی: سازمان اقتصادی کوثر، تهران)

چکیده:
زندگی سازمانی و زندگی شخصی لازم و ملزوم یکدیگرند. توجه به کارکنان به عنوان مهم ترین سرمایه ی سازمان، پدیده یی است که در دو دهه ی اخیر رشد فراوان داشته است. کارکنان نقشی محوری در تحول سازمان ایفا می کنند. در گذشته فقط بر زندگی شخصی)غیرکاری(کارکنان تاکید می شد، اما امروزه بهبود کیفیت زندگی کاری کارکنان به یکی از مهم ترین اهداف سازمان و کارکنان تبدیل شده است.مرجع{1} هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه ی کیفیت زندگی کاری و عملکرد کارکنان در سازمان اقتصادی کوثر است. روش این پژوهش «پیمایشی» است و جامعه ی آماری آن دربرگیرنده ی 150 نفر از کارکنان ستادی سازمان اقتصادی کوثر است که تحصیلات دانشگاهی دارند. نمونه ی آماری این پژوهش مبتنی بر روش تصادفی طبقه بندی شده است که 61 نفر را شامل می شود. این پژوهش شامل 8 فرضیه، و ابزار اندازه گیری آن پرسش نامه یی با 24 سوال است. پایایی پرسش نامه با استفاده از آلفای کرونباخ برابر با 79٪ شد و روایی آن با مطالعات گسترده ی کتابخانه یی و همچنین با استفاده از نظرات مدیران، صاحب نظران، و خبرگان مورد نظر تایید شده است. کیفیت زندگی کاری از طریق متغیرهای پرداخت منصفانه، پرداخت کافی، محیط کاری امن، محیط کاری بهداشتی، امنیت شغلی، قانون گرایی، وابستگی اجتماعی و انسجام عاطفی بررسی، و نتایج حاصل از آن حاکی از وجود رابطه یی معنی دار بین کیفیت زندگی کاری و عملکرد کارکنان سازمان مورد مطالعه (سازمان اقتصاد کوثر) است.
زبان:
فارسی
صفحه:
107
لینک کوتاه:
magiran.com/p670551 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!