بررسی اثر تراکم بر عملکرد و اجزاء عملکرد در ارقام و لاین های سورگوم دانه ای

پیام:
چکیده:
این آزمایش به منظور بررسی صفات م ورفولوژیکی، عملکرد و اجزاء عملکرد در 3 رقم سورگوم، 205، تحت تاثیر 4 میزان تراکم (240 M2، M دانه ای کیمیا، سپیده، پیام و 2 لاین خالص امیدبخش 5 170 و 135 هزار بوته در هکتار) به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بیرجند اجرا گردید. یادداشت برداری های لازم در طول فصل رشد انجام شد و در نه ایت میزان عملکرد دانه، وزن هزار دانه و شاخص برداشت اندازه گیری شد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس مرکب آزمایش حاکی از آن بود که ارقام و لاین های مورد مطالعه از نظر تمامی صفات مورد نظر در سطح 1 درصد تفاوت معنی دار داشتند. سطوح مختلف تراکم بوته از نظر تعداد پنجه، عملکرد بیولوژیکی و عملکرد دانه در سطح احتمال 1 درصد و از نظر قطر ساقه در سطح 5 درصد تفاوت نشان دادند. سطوح مختلف اثر متقابل رقم در تراکم از نظر تعداد پنجه و شاخص برداشت در سطح احتمال 1 درصد تفاوت آماری معنی دار نشان دادند. براساس نتایج حاصل را برای منطقه بیرجند M از این پژوهش می توان تراکم 240000 بوته در هکتار و لاین امیدبخش 5 توصیه نمود.
زبان:
فارسی
در صفحه:
107
لینک کوتاه:
magiran.com/p671863 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!