بررسی رادیوگرافیک اثر بارگذاری تدریجی بر روی تغییرات استخوان کرستال و تراکم استخوان اطراف ایمپلنت های تک واحدی خلف ماگزیلا

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
هدف از این مطالعه کلینیکی، بررسی تاثیر بارگذاری تدریجی بر ارتفاع استخوان کرستال و تراکم استخوان اطراف ایمپلنت های ماگزیلا، توسط تکنیک رادیوگرافی می باشد.
روش بررسی
11 ایمپلنت Micro Thread – Osseo Speed در 11 بیمارقرار داده شد و بعد از دوره ترمیم شش هفته ای، مرحله دوم جراحی، انجام شد. بعد از هشت هفته ایمپلنت ها تحت پروتکل بارگذاری تدریجی قرار گرفتند. بارگذاری تدریجی با افزایش ارتفاع سطح اکلوزال توسط کراون های اکریلی اعمال شد. در 2 ماه اول، اولین کراون اکریلی با 2 میلی متر کوتاه تر از اکلوژن، دومین کراون اکریلی در 2 ماه دوم با تماس اکلوزالی پخش و سومین کراون اکریلی در 2 ماه سوم با تماس اکلوزالی کامل قرار گرفت. در 2 ماه چهارم، کراون متال سرامیک جایگزین سومین کراون اکریلی با همان تماس اکلوزالی گردید. رادیوگرافی های دیجیتالی در زمان های تعویض کراون و 12 ماه بعد از جراحی گرفته شد. آنالیزهای تصاویر دیجیتالی به منظور ارزیابی ارتفاع تحلیل استخوان کرستال و تراکم استخوان اطراف ایمپلنت ها انجام گرفت.
یافته ها
میانگین میزان تحلیل استخوان کرستال بعد از 12 ماه بارگذاری تدریجی، 19/0±11/0 میلی متر بود. هنگامی که از آزمون Friedman در زمان های مختلف استفاده گردید، این میزان اختلاف از نظر آماری معنی دار)791/0(p= نبود. میانگین میزان تراکم استخوان کرستال، میانی و اپیکال در زمان های مختلف هنگامیکه از آزمون Repeated measure ANOVA استفاده گردید، اختلاف آماری معنی داری نشان داد به گونه ای که این افزایش میانگین تراکم استخوان کرستال، میانی و اپیکال در ماه های چهارم، ششم، هشتم و دوازدهم در مقایسه با ماه دوم از نظر آماری معنی دار (05/0p<) بود.
نتیجه گیری
بارگذاری تدریجی سبب تحلیل استخوان کرستال در اطراف ایمپلنت های تک واحدی خلف ماگزیلا در زمان های پس از بارگذاری نشد. اندازه گیری تراکم استخوان در اطراف این ایمپلنت ها نیز یک افزایش مداوم تراکم در نواحی کرستال، میانی و اپیکال اطراف ایمپلنت ها را در فواصل زمانی ارزیابی شده بدنبال داشت.
زبان:
فارسی
صفحه:
102
لینک کوتاه:
magiran.com/p671887 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.