بررسی آزمایشگاهی سایش سه نوع کامپازیت رزین

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
مقاومت در برابر سایش کامپازیت جهت حفظ توانایی مضغی و حفظ ارتفاع عمودی اهمیت دارد. هدف از این مطالعه مقایسه مقاومت سایشی دو نوع کامپازیت لابراتواری و یک نوع کامپازیت مستقیم می باشد.
مواد و روش ها
در این مطالعه آزمایشگاهی از هر کامپازیت (SR Adoro، Clearfil ST، GC Gradia) 5 نمونه به روش لایه ای با نور دهی 40 ثانیه و با ضخامت هر لایه یک میلی لیتر تهیه شد. نمونه ها در دستگاه سایش به ترتیب در دورهای سایشی 5000، 20000، 80000 و 120000 تحت نیروی 6 کیلوگرم و با ساینده ای از جنس کروم کبالت با سطح مقطع نوک 98/1 میلی متر مربع سائیده شدند. قبل و بعد از سایش، نمونه ها توسط ترازوی الکترونیکی با دقت 0001/0 گرم (1/0 میلی گرم) وزن سنجی شده و تفاوت وزنی، مورد مقایسه قرار گرفت.
یافته ها
در تمامی نمونه های کامپازیتی از وزن اولیه تا 120000 دور، افزایش مقدار سایش از لحاظ آماری کاملا معنی دار بود (0001/0p) (کاهش وزن GC Gradia 26/1±42/4 میلیگرم، SR Adoro 89/0±5/6 میلیگرم، Clearfil ST 14/2±52/4 میلیگرم). اگرچه میانگین کاهش وزن بعد از تمامی سیکلهای سایشی در گروه GC gradiaکمتر از Clearfil ST و آنهم کمتر از SR Adoroاست، اما این اختلاف از لحاظ آماری معنی دار نمی باشد.
نتیجه گیری
نتایج این تحقیق نشان داد که GC gradia وST Clearfil نسبت به SR Adoro از مقاومت سایش بیشتری برخوردارند. البته تمامی نمونه های کامپازیتی پس از دورهای سایشی دچار سایش مشهودی می شوند.
زبان:
فارسی
در صفحه:
62
لینک کوتاه:
magiran.com/p681008 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!