مطالعه فراوانی باکتری ‎های جدا شده از کشت‎ های خون و الگوی حساسیت آنتی‎بیوتیکی آن‎ها در طی یک سال در یک بیمارستان دانشگاهی در تهران

چکیده:
زمینه
تعیین فراوانی هر یک از باکتری های جدا شده از کشت خون و الگوی حساسیت آنتی‎بیوتیکی آن ها اهمیت زیادی از نظر اپیدمیولوژیک دارد و می تواند در انتخاب درمان اولیه ضد میکربی کمک نماید. در این مطالعه فراوانی هر یک از باکتری های جدا شده از کشت خون بیماران مشکوک به باکتریمی و حساسیت آنتی بیوتیکی آن ها از اول فروردین تا آخر اسفند سال 1385در یک بیمارستان دانشگاهی در تهران مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روش ها
کشت خون و تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی با روش های استاندارد صورت گرفت. نتایج مربوط به نوع باکتری و حساسیت آنتی بیوتیکی آن و سن، جنس و نوع پذیرش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها
در طی یک سال از 5116 بیمار کشت خون صورت گرفت که در 912 مورد (8/17 درصد) از آن باکتری جدا شد. سه گروه باکتری شایع در کشت خون بیماران به ترتیب باسیل های گرم منفی غیر تخمیری (گونه های سودوموناس و اسینتوباکتر)، کلی فرم ها (اشریشیا کلی و گونه های انتروباکتر و کلبسیلا) و استافیلوکوکوس های کواگولاز منفی بودند که به ترتیب در 4/63 درصد، 17 درصد و 8/12 درصد از موارد جدا شدند و مجموعا 2/93 درصد از موارد کشت خون مثبت را شامل می شدند. باکتری های جدا شده از بیماران بستری در مقایسه با بیماران غیر بستری مقاومت آنتی بیوتیکی بالاتری را نشان می دادند.
نتیجه گیری
در این مطالعه تاثیر نوع پذیرش بیمار (بستری و غیر بستری)، جنس و سن بیمار در نوع باکتری جدا شده از کشت خون نشان داده شد. نوع باکتری های شایع در کشت خون و حساسیت آنتی بیوتیکی آن ها در این مطالعه با سایر مطالعات صورت گرفته در داخل و خارج از کشور هم خوانی دارد و نشان دهنده افزایش مقاومت به آنتی بیوتیک ها در این باکتری ها است. همچنین نتایج این مطالعه آنتی بیوتیک های کینولون را جهت درمان اولیه و اورژانس بیماران مشکوک به باکتریمی پیشنهاد می نماید.
زبان:
فارسی
صفحه:
142
لینک کوتاه:
magiran.com/p685332 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!