میزان شیوع انحراف چشم به خارج در بین کودکان دبستانی شهر شیراز (79-1378)

چکیده:
انحراف به خارج چشم (مجموعه فوریا و تروپیا)، می تواند باعث سرکوب بینایی و تنبلی چشم در سنین خردسالی گردد. در مطالعه مقطعی که بر روی 1500 کودک دبستانی نواحی چهارگانه شیراز انجام شد، بر اساس آزمون پوشش متناوب، کودکان دچار انحراف به خارج چشم برگزیده شدند. در کودکان مشکوک به تروپیا ارجاعی به درمانگاه چشم پزشکی، آزمون Cover-Uncover انجام و میزان انحراف نیز به وسیله آزمون Alternate Prism Cover اندازه گیری شد و قابلیت فیوژن مرکزی نیز بررسی گردید. شیوع انحراف چشم به خارج در بین کودکان دبستانی، 06/24% بود که 57/96% آنرا اگزوفوریا و 43/3% آنرا، اگزوتروپیا تشکیل می داد. از نظر تفاوت جنسی، اختلاف آماری معنی داری در آنها دیده نشد، اما انحراف چشم به خارج در گروه های سنی اول و دوم دبستان بالاتر بود (0001/0P<). از 361 دانش آموز ارجاعی، 204 کودک (112 پسر و 92 دختر) به درمانگاه مراجعه نمودند. 51/74 درصد از کودکان گروه های سنی مختلف دچار اگزوفوریای کمتر از 10 پریسم دیوپتر و 88/5 درصد اگزوفوریای بیش از 10 پریسم دیوپتر و 43/3 درصد دچار اگزوتروپیا بودند. معاینه اسلیت لامپ فوندوسکوپی در اکثر بیماران طبیعی بوده است (بترتیب 76/86% و 07/96%) آمبلیوپی در 47/1% بیماران دچار انحراف به خارج چشمی دیده شد. در مجموع اگزوفوریا در میان کودکان دبستانی شیوع بسیار زیادی داشته ولی با افزایش سن بطور معنی داری کاهش پیدا می کند، در مقابل موارد اگزوتروپیا با افزایش سن بیشتر تظاهر می کند.
زبان:
فارسی
صفحه:
135
لینک کوتاه:
magiran.com/p685392 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!