مولکولار اپیدمیولوژی سوشهای اشریشیاکلی جدا شده از عفونت های ادراری در کودکان

پیام:
چکیده:
مقدمه
عفونت های ادراری از علل عمده مراجعه به بیمارستان ها و کلینیک ها است و درمان سریع آن به لحاظ ایجاد عوارض بسیار مهم است. از آنجا که باکتری اشریشیاکلی یکی از مهم ترین عامل های ایجاد عفونت های مجاری ادراری(UTI) در کودکان می باشد،این مطالعه ابتدا به بررسی الگوی مقاومت اشریشیاکلی های جدا شده از مجاری ادراری کودکان می پردازد. از آنجائی که تغییرات زیادی در خصوصیات فنوتیپی ارگانیسمهایی همچون اشریشیاکلی رخ می دهد.
روش بررسی
این بررسی توصیفی – مقطعی بر روی 90 سوش اشریشیاکلی جدا شده از کودکان 1 ماهه تا 14 ساله مبتلا به عفونت های ادراری انجام گرفت پس از جداسازی ارگانیسم، الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی هر ایزوله با روش دیسک دیفیوژن بررسی شد و سپس الگوهای ژنتیکی بدست آمده برای ایزوله ها با روش پالس فیلد ژل الکتروفورز بررسی و نتایج آن با الگوهای مقاومت دارویی مقایسه شدند.
یافته ها
در میان 90 سوش اشریشیا کلی با آزمایش حساسیت آنتی بیوتیکی، 45 الگو بدست آمد که بیش ترین مقاومت به ترتیب نسبت به آمپی سیلین کوتریموکسازول و تتراساکلین دیده شد. با استفاده از روش پالس فیلد ژل الکتروفورز کلا 66 الگو بدست آمد که بیش ترین درصد را سوشهای با تعداد 13 و 12 باند و کم ترین درصد را سوش های با تعداد 19 و 8 باند تشکیل دادند.
نتیجه گیری
با توجه به قدرت افتراق بالای روش پالس فیلد ژل الکتروفورز در مقایسه با تست حساسیت آنتی بیوتیکی و الگوهای بدست آمده، مسئله اپیدمی در بین کودکان شهر جهرم منتفی شد.
زبان:
فارسی
صفحات:
15 -27
لینک کوتاه:
magiran.com/p685499 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.