بررسی سطح چربیهای سرم در بیماران کم کاری تحت بالینی تیروئید قبل و بعد از درمان با لووتیروکسین

چکیده:
زمینه و هدف
کم کاری تحت بالینی تیروئید به مواردی اطلاق می شود که افزایش سطح TSH به همراه سطح نرمال T3 و T4 دیده شود. این بیماری خصوصا در بین خانم ها شایع می باشد. با توجه به این که افزایش خفیف سطح TSH موجب اختلال متابولیسم چربیها می شود، کم کاری تحت بالینی تیروئید می تواند به عنوان یک عامل خطرناک جهت بیماری های قلبی- عروقی در نظر گرفته شود. هدف از مطالعه ما بررسی اثر درمان زودرس این بیماران با لووتیروکسین بر سطح چربیهای سرم آنها بود.
روش بررسی
در این مطالعه تحلیلی40 بیمار مبتلا به کم کاری تحت بالینی تیروئید، مراجعه کننده به درمانگاه غدد بیمارستان گلستان اهواز از فروردین سال 1384 تا اسفند 1386 مورد بررسی قرار گرفتند. سطح سرمی چربی ها، TSHو CRP این بیماران قبل،3 و 6 ماه پس از درمان با لووتیروکسین اندازه گیری شد. همچنین میزان اولیه Anti TPO Ab وTG Ab Anti مورد اندازه گیری قرار گرفت.
یافته ها
میانگین سنی بیماران 8/10 ± 8/28 سال بود. میانگین سطح تری گلیسرید بیماران قبل از درمان mg/dL 141± 8/79 و 6 ماه بعد از درمان mg/dL 8/75 ± 108 بود که از لحاظ آماری این تفاوت معنادار بود (006/0 P =). میانگین سطح تری گلیسرید قبل از درمان با 3 ماه بعد از درمان اختلاف معناداری نداشت (8/0 p=). میانگین سطح کلسترول قبل از درمان بیماران mg/dL 1/41 ± 4/195، 3 ماه بعد از درمان بیماران، mg/dL 72/182 و 6 ماه بعد از درمان mg/dL3/48±8/172 بود که از لحاظ آماری اختلاف معناداری داشت (به ترتیب 03/0 = P و 001/0 = P). میانگین سطح LDL قبل از درمان mg/dL 5/38 ± 4/112 و 6 ماه بعد از درمان mg/dL8/41 ± 8/95 بود که از لحاظ آماری اختلاف معنادار وجود داشت (026/0 P =). تفاوت میانگین سطح LDL در قبل و 3 ماه بعد از درمان معنادار بود. میانگین VLDL قبل از درمان و 6 ماه پس از درمان از لحاظ آماری اختلاف معناداری داشت (001/0 P =). سطح HDL بعد از درمان 3 و 6 ماهه تغییری نکرد. بین سن بیماران و سطح TSH اولیه سرم آن ها و میزان پاسخ به درمان آنها ارتباط معناداری مشاهده نشد. بیمارانی که سطح Anti TPO Ab آن ها بالاتر بود، بعد از 6 ماه درمان سطح سرمی تری گلیسرید آن ها افت قابل توجهی پیدا کرد (04/0 = P). همچنین بیمارانی که Anti Tree Glycerid Ab مثبت بودند، سطح سرمی LDL آن ها بعد از 6 ماه درمان کاهش قابل توجهی پیدا کرده بود (001/0 = P). CRP (C- Reactive Protein) فقط در یک بیمار مثبت بود و در پیگیری 3 و6 ماهه تغییر معناداری در CRP دیده نشد.
نتیجه گیری
درمان بیماران با کم کاری تحت بالینی تیروئید در هر سن و با هر سطح TSH به کم شدن عوامل خطر قلبی - عروقی و بهبود اختلال متابولیسم چربی ها کمک می کند. این مطلب به خصوص در بیمارانی که سطح بالایی از Anti TPO Ab و TG Ab Anti مثبت دارند، مشهود تر است.
زبان:
فارسی
صفحه:
281
لینک کوتاه:
magiran.com/p686191 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!