مطالعه فراوانی هیپوتیروئیدی و پیامدهای آن در بیماران تالاسمی ماژور در بیمارستان شفا دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

چکیده:
زمینه و هدف
تالاسمی یک بیماری ژنتیکی با توارث اتوزوم مغلوب است که به علت اختلال در ساخت زنجیره هموگلوبین ایجاد می گردد. اگر چه حیات بیماران تالاسمیک به تزریق خون وابسته است ولی خود باعث انباشته شدن آهن اضافی در ارگان ها و آسیب رساندن به غدد درون ریز متعدد مانند هیپوفیز و تیروئید می گردد، به نحوی که هیپوتیروئیدی اولیه یکی از شایع ترین عوارض در این بیماران می باشد. این پژوهش به منظور تعیین فراوانی هیپوتیروئیدی، اختلالات همراه و ارتباط آن با میزان فریتین سرم در بیماران بتاتالاسمی ماژور صورت گرفت.
روش بررسی
این مطالعه بر روی 230 بیمار با تشخیص بتا تالاسمی ماژور که به طور منظم خون دریافت می کنند انجام شده است. تمام اطلاعات اولیه مورد لزوم بیماران ازطریق پرسشنامه ثبت گردید و میزان عملکرد غده تیروئید با بررسی سطح سرمی هورمون تحریک کننده تیروئید و T4 تعیین گردید. سپس در بیمارانی که عملکرد مختل داشتند، ارزیابی SMR (Sexual Maturity Rating) و بررسی سطح فریتین سرم، الکتروکاردیوگرافی، عکس ساده سینه، عکس مچ دست برای تعیین سن استخوانی و اکوکاردیوگرافی برای تعیین EF (Ejection Fraction) انجام شد. سپس نتایج با گروه شاهد (بیماران مطابق از نظرسن وجنس ازگروه بیماران تالاسمی که اختلال عملکرد تیروئید نداشتند) مقایسه گردید. در همه بیماران Anti TPO (Anti thyroid Per Oxidase) کنترل گردید.
یافته ها
16 بیمار از 230 بیمار به علل مختلف از مطالعه خارج شدند. از جمع کل 214 نفر باقی مانده 5/53درصد مذکر و 5/46درصد مؤنث بودند. سن 5/17درصد بیماران کمتر از 8 سال و22درصد بین 14-8 سال و42درصد بین 20-14 سال و 5/18درصد بیش از 20 سال بود. از این تعداد 11 بیمار اختلال عملکرد تیروئید داشتند (1/5درصد) که 9 نفر مؤنث و2 نفر مذکر بودند. از بین این 11 نفر، 5 نفر هیپوتیروئیدی شدید و 6 نفر هیپوتیروئیدی تحت بالینی داشتند. EF در هشت بیمار از 11 بیمار هیپوتیروئید (5/72درصد) کمتر از 60 درصد بوده است که در مقایسه با گروه شاهد نشان داد که با کم کاری غده تیروئید اختلال عملکردی در عضله قلب رخ می دهد و هیپوتیروئیدی اثرات توکسیک آهن انباشته در میوکارد را تشدید می کند. اگرچه در تمام بیماران هیپوتیروئیدی میزان فریتین سرم بیش از 2000 و با متوسط 1800± 5100 ng/mL بدست آمد ولی در مقایسه با گروه شاهد با عملکرد طبیعی تیروئید که همگی آنها هم فریتین بیش از 2000 و متوسط 1450±5700 ng/mL داشتند حاکی از آن بود که میزان کنونی فریتین سرم نقشی در اختلال عملکرد تیروئید ندارد.
نتیجه گیری
تشخیص زودرس و درمان به موقع کم کاری تیروئید در بیماران تالاسمی ماژور اختلال عملکرد قلبی را کاهش داده باعث بهبود کیفیت زندگی می گردد.
زبان:
فارسی
صفحه:
289
لینک کوتاه:
magiran.com/p686192 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!