بررسی ارتباط رضایت شغلی و شیوه های مقابله ای با سلامت عمومی کارکنان بخش خصوصی صنعتی

چکیده:
زمینه و هدف
مطالعات نشان داده اند که سلامت جسمی و روحی می تواند بوسیله فاکتورهای شغلی تحت تاثیر قرار گیرد. از سوی دیگر، روش های مدارا در پروسه استرس نقش مهمی را ایفا می کنند. هدف از این پژوهش بررسی ارتباط رضایت شغلی و شیوه های مقابله ای با سلامت عمومی کارکنان یکی از بخش های خصوصی پتروشیمی در ماهشهر بود.
روش بررسی
این مطالعه مقطعی تحلیلی روی 77 نفر و در یکی از بخش های خصوصی پتروشیمی در ماهشهرانجام پذیرفت. بعد از اخذ رضایت نامه، به کلیه کارکنان پرسشنامه هایی شامل پرسشنامه رضایت شغلی، چک لیست مهارت های مقابله ای، پرسشنامه سلامت عمومی(GHQ-28) و اطلاعات جمعیت شناختی داده شد. تحلیل آماری داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS 15 و با استفاده از محاسبه ضریب همبستگی اسپیرمن و پیرسون و رگرسیون گام به گام انجام گرفت.
یافته ها
نتایج این پژوهش نشان داد که57/28 درصد از کارکنان از سلامت عمومی برخوردار نمی باشند. این افراد همچنین از رضایت شغلی کمتری برخوردار بوده و بیشتر از روش های مقابله ای کمتر مفید استفاده می کردند (018/0 = P). همچنین هر چه افراد از رضایت شغلی بیشتری برخوردار بودند، سلامت عمومی بیشتری نیز داشتند(001/0 = P). و عموما بیشتر از مکانیسم مقابله ای حل مساله استفاده می نمودند(016/0 = P).
نتیجه گیری
با توجه به نتایج فوق پیشنهاد می گردد تا در جهت تقویت مهارت های مقابله ای کارکنان، برنامه ریزی و مداخلات مناسب صورت گیرد. انجام این امر منجر به افزایش رضایت شغلی و بهبود سلامت عمومی آن ها می گردد.
زبان:
فارسی
صفحه:
345
لینک کوتاه:
magiran.com/p686199 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!