اندازه گیری فعالیت آنزیم فسفولیپاز A2 در زهر خام و فراکسیونهای جدا شده از زهر افعی لبتینای ایران

چکیده:
زمینه و هدف
زهر مارها کمپلکس پیچیده ای از پروتئین هایی با فعالیت های بیولوژیکی مختلف می باشند. افعی لبتینا یکی از مارهای سمی در ایران است. در این مطالعه با بررسی روی زهر خام افعی لبتینا، به بررسی وجود آنزیم فسفولیپاز پرداخته شد.
روش بررسی
صد میلی گرم زهر خام افعی لبتینا ((P I-P V با استفاده از کروماتوگرافی ژل فیلتراسیون روی سفادکس G-100 که با بافراستات آمونیوم20 میلی مولار (6/4 = pH) به تعادل رسیده بود به 5 فراکسیون مجزا شد. غلظت پروتئین زهر خام و فراکسیون های آن با استفاده از آلبومین سرم گاوی به عنوان استاندارد تعیین شد. فعالیت فسفولیپاز با استفاده از سوسپانسیون زرده تخم مرغ به عنوان سوبسترا تعیین گردید.
یافته ها
حدود 89 درصد از زهر خام لیوفیلیزه این افعی، پروتئین بود. زهر خام به پنج فراکسیون مجزا شد که بر طبق خارج شدن از ستون، Peak I تا Peak V ((P I-P V نامگذاری شدند. فعالیت مخصوص در زهر خام، PeakI، PeakII و PeakIII به ترتیب 25/2، 078/0، 76/2و 04/1 بدست آمد.
نتیجه گیری
نتایج این تحقیق نشان داد که آنزیم فسفولیپاز در زهر خام دارای فعالیت بالایی می باشد. در بین پیکها، پیک II دارای بیشترین فعالیت بود در صورتیکه فعالیت قابل توجهی در پیک I مشاهده نشد.
زبان:
فارسی
صفحه:
355
لینک کوتاه:
magiran.com/p686200 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!