تاثیر قطع آبیاری قبل از برداشت و مصرف دیرهنگام ازت بر عملکرد کمی، کیفی و پوسیدگی ریشه چغندر قند در منطقه دزفول

چکیده:

به منظور بررسی اثر تیمارهای قطع آبیاری قبل از برداشت (تنش آب) و مصرف دیر هنگام کود ازته برروی صفات کمی وکیفی و بیماری پوسیدگی ریشه چغندرقند، آزمایشی در قالب طرح کرت‎های یکبار خرد شده با چهار تکرار، طی سال‎های  72 13 و 73 در مرکز تحقیقات کشاورزی صفی‎آباد دزفول اجرا گردید. آزمایش شامل هفت تیمار قطع آبیاری قبل از برداشت (از یک هفته تا هفت هفته) در کرت‎های اصلی و سه سطح ازت (شاهد منطقه، کاربرد180 کیلوگرم ازت اضافی در 30 بهمن و همین مقدار ازت اضافی در 30 اسفند) در کرت‎های فرعی، بودند. تیمارهای مختلف قطع آبیاری و مصرف دیر کود ازته، اثر معنی‎داری برروی افزایش عملکرد ریشه داشته‎اند. تیمارهای قطع آبیاری یک ، سه و دو هفته قبل از برداشت با عملکردهای  به ترتیب 4/87 ، 8/84 و 7/82 تن در هکتار ریشه برترین تیمارها بوده و با هم در یک سطح آماری قرار گرفتند. بنابراین تیمار قطع آبیاری به مدت سه هفته قبل از برداشت قابل توصیه است.  از لحاظ درصدقند نیز بین سطوح مختلف فاکتور قطع آبیاری و مصرف دیر هنگام کود ازته اضافی اختلاف معنی‎داری مشاهده گردید. تیمارهای قطع آبیاری یک ، سه و دو هفته قبل از برداشت از نظر عملکردقند در یک سطح آماری قرار داشته وبا بقیه تیمارها تفاوت معنی‎دار نشان دادند،  بنابراین تیمار قطع آبیاری به مدت سه هفته قبل از برداشت قابل توصیه خواهد بود. از لحاظ عملکرد قند قابل استحصال بین تیمارهای مصرف دیر هنگام ازت اضافی، نه تنها اختلافی مشاهده نشد بلکه تیمار شاهد منطقه با عملکرد شکر قابل استحصال معادل 5/10 تن در هکتار تا حدودی بهتر از سایر تیمارها بوده است.  بنابراین مصرف دیر هنگام  ازت اضافی در زراعت چغندرقند در منطقه دزفول توصیه  نمی‎گردد. همچنین تیمارهای آزمایش تاثیر معنی‎داری بر میزان پوسیدگی ریشه نداشتند.

زبان:
فارسی
صفحات:
86 -98
لینک کوتاه:
magiran.com/p691993 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.