بررسی آنیو پلوئیدی در توده های تتراپلوئید چغندر قند و نتاج تریپلوئید آنها

چکیده:

در گیاهان تتراپلویید به دلیل تشکیل دسته‎های کروموزومی چهارتایی, سه‎تایی, دوتایی و منفرد در متافاز اول، روند میوز نامنظم است و بسته به میزان جفت شدن کروموزوم‎ها، جدا شدن آنها در مرحله آنافاز غیر‎یکنواخت بوده و در نتیجه در انتهای تقسیم میوز گامت‎هایی بدست می‎آید که تعداد کروموزومشان کمتر یا بیشتر و یا کمتر از حد معمول است. با تلاقی این گامت‎ها با یکدیگر یا با گامت‎های والد مادری دیپلویید، نتاجی بدست می‎آید که از نظر سطح کروموزومی نامنظم بوده و آنیوپلویید (aneuploid) هستند. این پدیده ممکن است روی عملکرد و مقدار قند ریشه موثر باشد. در این تحقیق به منظور تعیین درصد فراوانی آنیوپلوییدی در توده‎های تتراپلویید و نتاج تریپلویید آنها از سه توده تتراپلویید به شماره 55-10026،   56-10980 و 57-11479 استفاده شده است که  به ترتیب عبارتند از  نسل‎های دوم، سوم و چهارم فرآیند تهیه رگه‎های تتراپلویید از رگه‎های دیپلویید از تلاقی هر یک از توده‎های مذکور با یک رگه نرعقیم، نتاج تریپلویید نیز بدست آمده است که در آزمایش‎های مقایسه ارقام، عملکرد خوبی نشان داده‎اند. سه توده تریپلویید به ترتیب عبارت از 55-10035، 56-10986 و 57-11488 بودند. هر یک از توده‎های تتراپلویید مورد نظر و نتاج تریپلویید آنها در دو سطح ریشه و گیاهچه مورد بررسی و شمارش کروموزومی قرار گرفت. متوسط فراوانی آنیوپلوییدی در بین سه توده تتراپلویید در سطح ریشه حدود 29 درصد و در سطح گیاهچه 24  درصد بود، این مقدار در نتاج تریپلویید به ترتیب حدود 17 و 10 درصد بود. گیاهان آنیوپلویید در هر توده  به همراه تعدادی بوته که دارای سطح منظم کروموزومی بودند از نظر عملکرد و درصد قند و چند پارامتر دیگر تحت ارزیابی قرار گرفتند، طبق نتایج حاصل، آنیوپلوییدی موجب کاهش قند به میزان 1 تا 1/5 درصد و کاهش محصول به میزان 4 تا 5 درصد می شود. به منظور تعیین اثر سلکسیون بر کاهش پدیده آنیوپلوییدی در توده‎های تتراپلویید‎، از هر توده تعدادی بوته که از نظر سطح پلوییدی منظم و دارای 36 کروموزوم بودند انتخاب و در محیطی کاملا‌ ایزوله بذرگیری شدند. مقداری از بذر بدست آمده جهت تولید ریشه مورد استفاده قرار گرفت و با بررسی و شمارش کروموزومی ریشه‎های مورد نظر میزان آنیوپلوییدی در بذرهای بدست آمده تعیین گردید. نتایج حاصل نشان می‎دهد حتی با انتخاب گیاهانی که از نظر سطح پلوییدی منظم‎اند، بذرگیری از آنها نیز نمی‎تواند مانع از بروز این پدیده شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
110 -120
لینک کوتاه:
magiran.com/p691995 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.