بررسی پراکنش ویروس کرلیتاپ چغندرقند و شناسایی سایرمیزبانهای زراعی آن در استان اصفهان

نویسنده:
چکیده:

برای‌تعیین‌دقیق‌ماهیت‌بیماری‌وشناسائی‌کانون‎های‌اصلی‌آلودگی‌وسایرمیزبان‎های‌ویروس‌پیچیدگی‌برگ‌چغندرقند (Beet curly top virus) درمزارع‌چغندرقنداستان‌اصفهان‌شامل‌شهرستان‎های‌مبارکه‌، مهیار،سمیرم،اردستان‌ومناطق‌برخواروروددشت‌نسبت‌به‌جمع‌آوری‌بوته‌هایدارای‌علائم‌بیماری‌کرلی‌‎تاپ‌ اقدام گردید. برای‌انتقال‌عامل‌بیماری‌به‌بوته‌های‌پرورش‌یافته‌درگلخانه‌ازروش‌مایه‎زنی استفاده‌شدکه‌‌ 25/26درصدبوته‌های مایه‎زنی شده آلودگی‌به ویروس رانشان‌داد.دراین‌تحقیق‌مشخص‌گردیدکه‌مناطق‌مهیار،مبارکه‌وبرخواربه‌ترتیب‌با70، 66/5 و 31/2 درصدازکانون‎های‌اصلی‌آلودگی‌به‌بیماری‌می‌باشندودرسایرنقاطآلودگی‌بین‌ یکتا سهدرصدبرآوردگردید. با نمونه‎برداری‎های متوالی از مزارع چغندرقند انتخابی در طول فصل زراعی مشخص گردید که حداکثر آلودگی در ماه‎های اردیبهشت و خرداد اتفاق می‎افتد.
ازسایرگیاهان‌زراعی‌موردمطالعه‌ گیاه کنجد , (Sesamum indicum) لوبیا (Phaseolus vulgaris) وخیار(Cucumis sativus)آلودگی‌طبیعی‌به‌ویروس‌کرلی‌‎تاپ‌رانشان‌دادندکه‌آلودگی‌طبیعی‌درکنجدبرای‌اولین‌بارازایران‌گزارش‌می‌گردد همچنین‌گیاه‌منداب‌((Eruca sativa در منطقه به عنوان‌میزبان‌زمستانه‌ویروس‌ و زنجرک‎های ناقلشناخته شد.

زبان:
فارسی
صفحات:
121 -131
لینک کوتاه:
magiran.com/p691996 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.