بررسی تاثیر تجویز همزمان ویتامین C و وارفارین بر مسیرهای انعقادی خون موش صحرایی

چکیده:
مقدمه
هدف از پژوهش حاضرتعیین تغییرات مدت زمان مسیرهای انعقادی بعد ازتجویز همزمان وارفارین و ویتامین Cبود.
روش بررسی
به منظور انجام این تحقیق50 سر موش صحرایی نژاد ویستار انتخاب شدند. به جز گروه کنترل 4 گروه موش به عنوان گروه های آزمایش انتخاب شدند. یک گروه از موشها برای تجویز وارفارین به مدت 10 روز و گروه دیگر برای تجویز همزمان وارفارین و ویتامین C به مدت 10 روز انتخاب گردیدند. وارفارین و ویتامین C از راه خوراکی تجویز شد. دو گروه باقی مانده نیزبه همین شکل اما برای مدت 20 روز دارو درمانی شدند. بعد از پایان 10 و 20 روز از هر کدام از گروه های مربوطه خونگیری و پارامترهای PTT،PT، BT و CT مورد سنجش قرار گرفتند.
نتایج
در دوز تجویزی مصرف ویتامین C سبب کاهش زمان های PTTوPT در روز تجویز شده است. زمان PTT و PT در مقایسه با گروه دریافت کننده وارفارین (به مدت 20 روز) کاهش معنی داری نشان می دهد. در دوز تجویزی، در روز دهم، میانگین مدت زمان های PTTو PT در گروه دریافت کننده وارفارین، به تنهایی کمتر از میانگین PT و PTT در گروه دریافت کننده وارفارین و ویتامین C می باشد. اما در مورد زمان سیلان این مدت زمان ها در گروه دریافت کننده وارفارین و ویتامین C در مقایسه با گروه دریافت کننده وارفارین به تنهایی بطور معنی داری کمتر می باشد(05/0.(P<
نتیجه گیری
مصرف بیست روزه ویتامین C سبب کاهش میانگین زمان پروترومبین و ترومبوپلاستین نسبی در گروه دریافت کننده وارفارین و ویتامین C شده است. از این رو تاثیر ویتامین C بر انعقاد خون می تواند مشابه تاثیر ویتامین K باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
255 -261
لینک کوتاه:
magiran.com/p692969 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!