مقایسه ی اثربخشی آموزش برنامه به زیستی ذهنی و روش شناختی- رفتاری فوردایس در کاهش میزان افسردگی دانش آموزان دبیرستان های شهراصفهان 291-302

چکیده:
مقدمه
اختلال افسردگی سبب کاهش معنادار به زیستی می شود و سطح پایینی از رضایت از زندگی و شادی را در بردارد. هدف کلی این پژوهش بررسی و مقایسه اثربخشی دو برنامه به زیستی ذهنی و روش شناختی- رفتاری فوردایس در کاهش میزان افسردگی دانش آموزان متوسطه شهر اصفهان بود.
روش بررسی
این مطالعه به صورت آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون- پیگیری با گروه کنترل با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایچند مرحله ای بود که بر روی 150 دانش آموز دبیرستانی در شش گروه و هر گروه با 25 دانش آموز (دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل از دختران؛ دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل از پسران) انجام گردید. روش های به زیستی ذهنی و شادی فوردایس به عنوان مداخله به کار برده شد که با پرسشنامه افسردگی کواکس مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده ها به کمک آزمونهای آماری تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر و آزمون شفه و توسط نرم افزارSPSS تحلیل شد.
نتایج
نتایج حاصل از تحلیل های آماری نشان داد که بین گروه های آزمایش و کنترل در کاهش میزان افسردگی هر دو روش در سطح 05/0 تفاوت معنی دار وجود دارد. یافته های حاصل از آزمون تعقیبی شفه حاکی از آن بود که تفاوتی بین برنامه به زیستی ذهنی و روش شناختی- رفتاری فوردایس در کاهش میزان افسردگی دانش آموزان وجود ندارد.
نتیجه گیری
با توجه به پژوهش انجام شده، هر دو روش آموزشی بر کاهش افسردگی مؤثر بودند و تفاوتی بین این دو روش وجود نداشت.
زبان:
فارسی
صفحات:
291 -302
لینک کوتاه:
magiran.com/p692974 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!