اثر تنش برشی بر جدایش امواج برشی تحلیلی آزمایشگاهی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

رفتار موج برشی در عبور از محیط ناهمسانگرد موضوعی است که به‌عنوان یکی از نمونه‌های بارز ناهمسانگردی سرعتی، ذهن پژوهشگران علوم زمین را به خود مشغول کرده است. پدیده جدایش امواج برشی که شاید بزرگ‌ترین نتیجه شناخته شده عبور موج برشی از هرگونه ناهمسانگردی باشد، می‌تواند اطلاعات بسیار مفیدی از ویژگی‌های ناهمسانگردی در اختیار محققین قرار دهد. در این مطالعه، تاثیر تنش برشی بر نحوه تغییر پارامترهای اصلی امواج برشی جدا شده، بررسی شده است و مقایسه‌ای نیز بین طیف دامنه و طیف فرکانسی موج سریع و موج کند در یک نمونه سنگ کربناته در آزمایشگاه و با استفاده از امواج فرا صوت انجام شده است. نتایج نشان می‌دهد که با افزایش تنش برشی بر نمونه‌های سنگی، دامنه مولفه عمودی بر راستای تنش برشی قوی‌تر می‌شود و این مهم می‌تواند در تشخیص راستای ناهمسانگردی‌ها و با اطلاع از نوع ناهمسانگردی، اطلاعاتی از وضعیت تنش ناحیه را ارایه دهد.

زبان:
فارسی
در صفحه:
84
لینک کوتاه:
magiran.com/p694669 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!