بررسی ارتباط بین رضایت دانشجویان و نگرش آن ها به

چکیده:

پژوهش حاضر رابطه ی بین میزان رضایت دانشجویان و نگرش آنها نسبت به دوره شبانه را در دانشگاه سیستان و بلوچستان مورد بررسی قرار داده است. بدین منظور با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 90 دانشجوی دختر و پسر به طور یکسان و از بین سه شهر زاهدان، ایرانشهر و زابل انتخاب شدند. برای به دست آوردن اطلاعات از دو پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. اطلاعات به دست آمده با استفاده از روش های آماری تحلیل واریانس، مجذور کا و ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایجی به شرح ذیل حاصل شد:میزان رضایت دانشجویان شبانه از دوره شبانه دانشگاه سیستان و بلوچستان از حد متوسط بالاتر است 91/0 از آنان دارای نگرش مثبت نسبت به این دوره ها می باشند. ضریب همبستگی پیرسون نشانه داده است که بین میزان رضایت دانشجویان شبانه و نگرش آنها نسبت به دوره شبانه رابطه معناداری وجود داشته است.

زبان:
فارسی
در صفحه:
103
لینک کوتاه:
magiran.com/p709135 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!