اثر دما روی رشد، طول عمر و میزان پارازیتیسم زنبور (Closterocerus formosus (Hym.: Eulophidae پارازیتوئید مگس مینوز برگ سبزی Liriomyza trifolii (Dip.: Agromyzidae)

پیام:
چکیده:
در این تحقیق تاثیر دماهای مختلف (15، 20، 25، 30 و 35 درجه سلسیوس) بر طول دوره رشد (تخم تا خروج حشره کامل)، طول عمر حشره کامل ماده و میزان پارازیتیسم زنبور Closterocerus formosus Westwood به عنوان یکی از دشمنان طبیعی مهم مگس مینوز برگ سبزی Liriomyza trifolii (Burges) روی گیاه لوبیا (رطوبت 5 ± 60 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی) بررسی شد. با بالا رفتن دما طول دوره رشدی زنبور نیز کاهش می یابد به طوری که میانگین طول دوره رشدی زنبور از تخم تا خروج حشره کامل در دماهای مورد آزمایش به ترتیب 2/53، 6/27، 4/15، 6/9 و 2/7 روز بود. همین طور با افزایش دما متوسط طول عمر حشرات ماده بالغ کوتاه تر شدند. طول عمر زنبورهای ماده به ترتیب 27، 1/23، 4/22، 8/19 و 6/17 روز و تعداد میزبان های کشته شده (به وسیله پارازیتیسم و تغذیه از میزبان) به ترتیب 4/37، 8/197، 5/349، 4/324 و 5/296 عدد بدست آمد. رابطه بین دما و نرخ رشد پارازیتوئید با مدل رگرسیون خطی تطابق نشان داد. با استفاده از این مدل پائین ترین آستانه دمایی رشد زنبور 5/13درجه سلسیوس و نیاز دمایی از تخم تا ظهور حشره کامل 66/166 روز- درجه محاسبه گردید.
زبان:
فارسی
صفحات:
114 تا 125
لینک کوتاه:
magiran.com/p713487 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!