عوامل فردی موثر بررضایت شغلی نیروهای وظیقه در یک نیروی نظامی

پیام:
چکیده:
مقدمه
درپژوهش حاضربه تعیین عوامل فردی موثر بررضایت شغلی نیروهای وظیفه دریک رده سپاه استانی پرداخته شده است.
مواد و روش کار
درقالب یک پژوهش توصیفی-تحلیلی از جامعه آماری نیروهای وظیفه یک رده مقاومت استانی سپاه ونواحی تابعه تعداد165نفربراساس روش نمونه گیری طبقه بندی شده متناسب باحجم انتخاب شدند.به منظور اندازه گیری رضایت شغلی از پرسشنامه سنجش رضایت شغلی ((ویسوکی))و((کروم))ضمن اعمال تغییرات لازم در سئوالات پرسشنامه استفاده شد و داده های بدست آمده در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت
نتایج
نتایج برست آمده حاکی ازآن است که از نظر ویژگی های شخصیتی موردبررسی، افراد مثبت، قاطع و فعال نسبت به دو گروه دیگر یعنی افراد منفعل و غیرفعال و افراد پرخاشگر و منفی دارای رضایت بیشتری بوده اند.همچنین سطح تحصیلات،سابقه خدمت،نوع عضویت دربسیج ورسته خدمتی افراد با رضایت شغلی آنها ارتباط دارد. بحث:براساس نتایج بدست آمده از این پژوهش می توان گفت که رضایت شغلی متغیری است که ازعوامل وویژگی های فردی وشخصیتی چون سابقه، تحصیلات،نوع عضویت ورسته خدمتی تاثیر پذیرمی باشدواین عوامل می تواننددربالا بردن رضامندی نیروهاونهایتاافزایش عملکردآنهامهم وموثر باشند.
زبان:
فارسی
صفحه:
45
لینک کوتاه:
magiran.com/p724837 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.