بررسی میزان نقص عضو دائم در نیروهای نظامی مراجعه کننده به یک کمیسیون عالی پزشکی در شهر تهران

پیام:
چکیده:
هدف

این مطالعه با هدف بررسی میزان درصد نقص عضو تعلق گرفته در یک کمیسیون عالی پزشکی نظامی اجرا گردید.

مواد و روش ها

در این مطالعه تحلیلی مقطعی تمامی پرونده های مربوط به مراجعین متقاضی تعیین غرامت و درصد جانبازی در سال 85 وارد مطالعه شدند. پس از جمع آوری داده ها، در صد نقص عضو دائم در هر پرونده به روش AMA محاسبه گردید و مقایسه ای بین دو روش با هم صورت پذیرفت.

یافته ها

در بین 619 پرونده مورد مطالعه، میانگین درصد تعلق گرفته در مراجعین به کمیسیون در بین گروه های مختلف سنی، گروه های مختلف سابقه کار جنسیت، وضعیتهای مختلف استخدامی و نیروهای مختلف خدمت تفاوت آماری نداشت. میانگین درصد نقص عضو تعلق گرفته در کمیسیون عالی پزشکی به طور معنی داری بیشتر از میانگین درصد نقص عضو محاسبه شده به روش AMA بود(p<0.05).

نتیجه گیری

در این کمیسیون، محاسبه ها منطبق بر ضوابط و تا حدودی متفاوت از AMA است. لزوم هماهنگ نمودن بیشتر پزشکان همکار و مشاور و تدوین دستور العمل واحد و در نظر نگرفتن شدت رخداد منجر به حادثه از مواردی است که لازم است مورد بازنگری قرار گیرند.

زبان:
فارسی
صفحه:
13
لینک کوتاه:
magiran.com/p724840 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.