بررسی تاثیر آموزش پیشگیری از سو مصرف مواد بر آگاهی و نگرش سربازان پادگان های آموزشی استان فارس

پیام:
چکیده:
اهداف
محیط های نظامی به دلیل حضور افراد در معرض خطر، می تواند زمینه ساز بسیاری از بیماری های رفتاری باشد. دوره آموزشی فرصتی مغتنم برای آموزش و افزایش آگاهی این گروه را فراهم می سازد. به همین دلایل، این طرح را با هدف بررسی تاثیر برنامه های آموزش پیشگیری از سو مصرف مواد، از طریق اسلاید و پمفلت، بر آگاهی و نگرش سربازان اجرا گردید.
مواد و روش ها
این برنامه آموزشی در 14 مرکز نظامی و انتظامی استان فارس در 2 مرحله به اجرا در آمد. در مرحله اول، نمایندگان معرفی شده از هر پادگان را به عنوان گروه همتا آموزش دیدند و در مرحله دوم، این افراد به سربازان پادگانهای مربوطه آموزش می دادند. ابزار آموزش شامل انواع پمفلت، اسلاید و کتابچه آموزشی بود. ابزار بررسی تاثیر آموزش نیز شامل یک پرسشنامه کتبی بود. برای مقایسه قبل با بعد از آموزش از آزمون t جفتی و برای تاثیر بعضی از متغیرها بر میزان آگاهی و نگرش و تغییرات آنها در اثر آموزش از رگرسیون لجستیک استفاده شد.
یافته ها
میانگین سنی سربازان شرکت کننده 77/3 ± 41/22 سال بود. میانگین سالهای تحصیلی سربازان شرکت کننده مطالعه 5/3 ± 22/11 سال تحصیلی بود. آموزش پیشگیری از اعتیاد به طور معنی داری باعث افزایش آگاهی و بهبود نگرش سربازان شرکت کننده شد. (001/0 P<) از بین سه متغیر سن، سواد و تاهل، فقط متغیر سن ارتباط معنی دار با آگاهی قبل از آموزش داشت. (OR=1.23، 95%CI: 1.065-1.41)
نتیجه گیری
برنامه های پیشگیری از اعتیاد و سایر آسیب های اجتماعی در محیط های نظامی لازم بوده و نتایج این مطالعه و سایر مطالعات مشابه نشان می دهد که آموزشهای پیشگیری از اعتیاد در محیط های نظامی نه تنها افزایش آگاهی و بهبود نگرش را به دنبال دارد، بلکه باعث ارتقای عملکرد افراد نیز می شود. اجرای برنامه های آموزشی در مراکز نظامی با بسیاری از مشکلات و محدودیت ها روبرو است، که با وضع قوانین و هماهنگی بین بخشی می توان بر این مشکلات چیره گشت.
زبان:
فارسی
صفحه:
33
لینک کوتاه:
magiran.com/p724843 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.