بررسی ارتباط رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران شاغل در بیمارستانهای منتخب شهر تهران -1380

پیام:
چکیده:
مقدمه
تعهد سازمانی و رضایت شغلی دو عامل مهم در پیشگویی و درک رفتار سازمانی می باشد که بررسی آن به سرپرستان کمک می کند تا مشکلات بالقوه را شناسایی کنند. پرسنل شاغل در یک سازمان شاخص سنجش میزان برتری آن سازمان می باشد. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط رضایت شغلی و تعهد سازمانی در پرستاران شاغل انجام گردید.
مواد و روش کار
در یک مطالعه توصیفی – همبستگی 132 پرستار با مدرک فوق دیپلم به بالا، عضویت رسمی و حداقل سه سال سابقه کار شرکت داشتند. گردآوری داده ها با پرسشنامه های رضایت شغلی لوتانز و تعهد سازمانی آلن و می یر بود.
نتایج
17/43 % پرستاران رضایت شغلی داشتند،17/40% پرستاران دارای تعهد سازمانی بودند. بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی ارتباط معناداری وجود دارد (P<0.001). همچنین تعهد سازمانی با متغیرهای مسکن و وضعیت تاهل ارتباط معنادارو با متغیرهای جنسیت، سطح تحصیلات و پست سازمانی ارتباط معناداری نداشت. رضایت شغلی نیز با سطح تحصیلات، وضعیت تاهل و جنسیت ارتباط معنادار و با سایر متغیرهای دموگرافیک دیگر ارتباط معناداری نداشت.
بحث و نتیجه گیری
وجود عواملی که باعث انگیزش پرسنل می گردد و رفتارهای تشویقی مدیر و سبک رهبری وی می تواند بر روی رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرسنل موثر باشد. تعهد سازمانی یک فرایند سیستماتیک بوده و تحول کلیه جنبه های سازمان را از قبیل ساختار سازمان، شیوه رهبری، چگونگی پرداختها، نوع ارتباطات و نظایر آنها را ایجاب می کند.
زبان:
فارسی
صفحه:
23
لینک کوتاه:
magiran.com/p724845 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.