بررسی علل و انگیزه های مؤثر بر ازدواج افراد 45-25 سال شهر بیرجند و رابطه آن با میزان رضایت از زندگی زناشویی در سال 85

چکیده:
مسئله ازدواج و انتخاب همسر و علل و انگیزه های سوق دهنده مؤثر بر آن، یکی از مسائل اساسی جامعه در حال گذار امروزی ایران است که بدون آگاهی همه جانبه درباره چگونگی کمیت و کیفیت آن نمی توان نظری کامل وکافی داشت. در این مقاله به بررسی علل و انگیزه های مؤثر بر ازدواج افراد و رابطه آن با میزان رضایت از زندگی زناشویی آن ها پرداخته شده است. درتبیین علل و انگیزه های ازدواج و رضایتمندی از زندگی زناشویی ازچارچوب نظریی مشتمل بر نظریات و تئوری های نیاز، محرومیت نسبی، میدانی لوین، همسان همسری، نیازهای مکمل، مبادله،کنش متقابل نمادین و عادتواره گیدنز استفاده شده است. نتایج این تحقیق پیمایشی که از یک نمونه 300 نفری، به صورت نمونه گیری خوشه ایو از طریق فرمول کوکران از جامعه آماری557/41 نفری از زوجین45-25 سال شهر بیرجند انتخاب شده اند، نشان می دهد که متغیرهای نیاز به انتخاب همسر، فشار محیط در انتخاب همسر، عامل تکمیل کنندگی شخصیت، همخوانی عادت ها، میزان اهمیت ادراک از پایگاه همسر در هنگام ازدواج و سن همسر، تاثیر معنی داری بر رضایت از زندگی زناشویی داشته اند. تحلیل چند متغیره نیز نشان می دهد که متغیرهای همخوانی عادت ها، فشارمحیط، ادراک از پایگاه همسر درهنگام ازدواج، تعداد فرزند و تحصیلات همسر، در جهت مثبت بر رضایتمندی اثر می گذارند،یعنی با افزایش آن ها (به صورت مرتبط با هم) میزان رضایتمندی نیز افزایش می یابد. اما با توجه به علامت منفی ضریب بتا در مورد متغیرهای سن همسر و مدت زمان زندگی مشترک، در صورتی که میزان این متغیرها افزایش یابد (با درنظرگرفتن اثر همه متغیرها) میزان رضایتمندی از زندگی زناشویی کاهش پیدا می کند و عکس این رابطه نیزصادق است. درکل، این هفت متغیر توانسته اند که 49/0 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین کنند.
زبان:
فارسی
صفحه:
143
لینک کوتاه:
magiran.com/p739435 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.