طبقه بندی پتانسیل های وابسته به رخداد مربوط به حافظه در بازشناسی تصاویر جدید و قدیم با استفاده از ویژگی های زمان - فرکانس

چکیده:
هدف از این تحقیق طراحی یک سیستم ارزیاب حافظه با استفاده از پتانسیل های وابسته به رخداد مغزی است. به این منظور، از دادگان پتانسیل های وابسته به رخداد ثبت شده روی سه کانال Pz، Czو Fz استفاده شده است که در آن طی آزمایشی از افراد خواسته شده، تصاویر بی معنایی را که در فاز آموزش مشاهده کرده اند، از تصاویری که تاکنون ندیده اند تفکیک نمایند. جهت تحقق این امر، از ویژگی های مرتبط با فعالیت حافظه در حوزه زمان-فرکانس استفاده گردید. ضرایب تبدیل موجک گسسته پتانسیل های وابسته به رخداد، محاسبه شد و سپس با استفاده از میانگین، واریانس و انرژی ضرایب برخی باندها، مجموعا 36 ویژگی روی سه کانال به دست آمد. پس از انتخاب ویژگی های مناسب روی تک کانال ها و مجموع سه کانال، آنالیز تفکیک خطی، جهت به دست آوردن درصد تفکیک دو گروه توسط ویژگی های منتخب انجام گرفت. سرانجام با ترکیب ویژگی های سه کانال، دادگان دو گروه با درصد درستی 3/89% در مرحله آزمون تفکیک شدند.
زبان:
فارسی
صفحه:
17
لینک کوتاه:
magiran.com/p741179 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.