بررسی شیوع توده های تیروئیدی خوش خیم و بد خیم متعاقب پرتو درمانی ناحیه سرو گردن در کودکی در استان خراسان

پیام:
چکیده:
مقدمه
افزایش شیوع کانسر تیرویید در بیماران با سابقه پرتودرمانی به سر و گردن در کودکی شناخته شده است. بر اساس پژوهشهای قبلی، پرتو درمانی برای کچلی سر به مدت 30 سال در استان خراسان انجام می شده است. در این مطالعه سعی شده است با فراخوان بیماران و تشخیص و درمان زودرس بیماری از عوارض بیشتر و همچنین هزینه بالاتر جلوگیری شود.
مواد و روش ها
با استفاده از برنامه فراخوان از طریق روزنامه خراسان و صدا و سیمای مرکز خراسان بیماران با سابقه پرتودرمانی در کودکی که به علت کچلی درمان شده بودند برای بررسی تیرویید دعوت شدند. یک پرسشنامه برای هر بیمار پر می شد و معاینه تیرویید، اسکن تیرویید و سونوگرافی تیرویید برای بیمار انجام می شد (گروه بیماران). در صورت وجود گره بزرگتر از 1 سانتیمتر در لمس تیرویید نمونه برداری سوزنی انجام میگردید. همچنین TSH سرم در تمام بیماران اندازه گیری شد. بیمارانی که گره تیروییدی بزرگتر از 1 سانتیمتر داشتند و یا مبتلا به پرکاری تیرویید بودند برای جراحی ارجاع میشدند. همچنین تمام بیمارانی که جهت سونوگرافی غیرتیروییدی به بخش رادیولوژی بیمارستان قائم ارجاع می شدند تحت معاینه بالینی و سونوگرافی تیرویید قرار میگرفتند (گروه شاهد).
یافته ها
یکصد و هشتاد بیمار با متوسط سنی 5/47 سال و 127 نفر شاهد با سن و جنس مشابه مورد مطالعه قرار گرفتند. گره های تیرویید در 5/45% بیماران و 7% گروه شاهد لمس شد (P<0.001). متوسط بزرگترین قطر گره تیروییدی در گروه بیماران 8/24 میلیمتر و در گروه شاهد 8/10 میلی متر بود. (P<0.0001)75% بیماران دارای گره تیرویید با بیوپسی سوزنی موافقت کردند و 5% آنها سیتولوژی مشکوک داشتند. نتایج بدخیم یا مشکوک در گروه شاهد وجود نداشت. 27 بیمار (7/33%) جراحی شدند؛ نتایج آسیب شناسی در 9/89% بیماران خوش خیم و در 1/11% بدخیم گزارش گردید.
نتیجه گیری
گره های تیروییدی و نئوپلاسمهای تیرویید در بیماران با سابقه پرتودرمانی به طور قابل ملاحظه ای از گروه شاهد بیشتر بود. همچنین نئوپلاسمهای تیرویید در بیماران جوانتر و در زمان نهفته کمتر از 40 سال بیشتر بود. لذا توصیه می شود که در این گروه از بیماران بررسی های تهاجمی تری صورت گیرد. این مطالعه نشان داد که سابقه پرتودرمانی به ناحیه سر و گردن میتواند یک عامل اتیولوژیک در نئوپلاسمهای تیرویید و حداقل به عنوان یک خطر محسوب گردد.
زبان:
فارسی
در صفحه:
161
لینک کوتاه:
magiran.com/p74178 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!