ارتباط میان برخی پارامترهای یونی و غیریونی آب با شاخص هماتوکریت، رشد و بازماندگی

پیام:
چکیده:

در این پژوهش به منظور ارزیابی محصول ماهی کپور برخی از خصوصیات فیزیکوشیمیایی آب شامل ترکیبات یونی (سدیم، پتاسیم، کلسیم و منیزیم) و آلی (پروتئین کل، گلوکز و کلسترول) و روابط آنها با شاخص هماتوکریت، رشد و بازماندگی به مدت 7 ماه روی 15استخر 10 هکتاری در منطقه دیکجه گنبد در استان گلستان مورد مطالعه قرار گرفت. محدوده ترکیبات یونی آب حاوی 30/26-99/0 میلی مول در لیتر سدیم، 20/14-60/0 میلی مول در لیتر پتاسیم، 62/24-68/0 میلی گرم در دسی لیتر کلسیم و 12-87/0 میلی گرم در دسی لیتر منیزیم بود، همچنین دامنه ترکیبات آلی آب 73/0-02/0 گرم در دسی لیتر پروتئین کل، 41/85-86/0 میلی گرم در دسی لیتر کلسترول و 8/105-68/0 میلی گرم در دسی لیتر گلوکز اندازه گیری شد. نتایج به دست آمده از آماره پیرسون نشان داد که بین یون منیزیم با طول، وزن (01/0>P) و بیومس ماهی (05/0>P)، یون کلسیم با وزن و بیومس ماهی (05/0>P)، یون سدیم با طول و وزن ماهی (01/0>P)، یون پتاسیم با بیومس ماهی (05/0>P)، پروتئین کل با طول، وزن (01/0>P) و با بیومس ماهی (05/0>P)، کلسترول با هماتوکریت (05/0>P) و گلوکز آب با طول (05/0>P) و وزن ماهی (01/0>P) ارتباط معنی داری وجود داشت. بنابراین بین پارامترهای یونی و غیریونی آب با رشد و بازماندگی ارتباط معنی داری مشاهده شد که می توان با مدیریت و تعدیل این عوامل در محدوده مناسب پرورش سبب افزایش رشد و بقاء در ماهی کپور معمولی شد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
99 -107
لینک کوتاه:
magiran.com/p752522 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.