بررسی اثرات هورمون 17 - با استرادیول والرات بر رشد، ساختار بافت شناسی تخمدان و تمایز جنسی، مایه قزل آلای رنگین کمان

چکیده:
به منظور بررسی امکان کنترل تمایز جنسی ماهی قزل آلای رنگین کمان، تعداد معینی تخم چشمزده به تعداد مساوی در چهار گروه تحت غلظتهای 50، 100، 200 و 300 میکروگرم در لیتر از هورمون 17-بتا استرادیول والرات قرار گرفتند و یک گروه نیز به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. هورموندرمانی در مدت زمان 7 روز، روزی 2 بار و هر بار به مدت 2 ساعت به طول انجامید. پس از گذشت 4 ماه از زمان تخمه گشایی لاروها، نسبتهای جنسی، شاخصهای رشد و ساختار بافتشناسی تخمدان ماهیان تحت تیمار با گروه شاهد مقایسه گردید. نسبتهای جنسی ماهیان تیمارهای غوطهوری به ترتیب شامل 3/31، 50، 7/66 و 75% ماده بود که در مقایسه با 35% ماهی ماده مشاهده شده در گروه شاهد، نتایج حاصل تنها در تیمار چهارم معنیدار بود (05/0 P<). بررسی میانگین طولی و وزنی ماهیان تحت تیمار نسبت به گروه شاهد افزایش معنیداری را در میانگین طولی و وزنی ماهیان تیمار دوم نشان داد (05/0 P<). ضمن آن که القای تیمارهای هورمونی سبب بروز آسیبهای بافتی نظیر ادم، لنفوسیتوز و همچنین تغییر در میزان رشد سلولهای جنسی شده بود.
زبان:
فارسی
صفحه:
659
لینک کوتاه:
magiran.com/p753283 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!