امتداد از دیدگاه لایب نیتس

پیام:
چکیده:
مقاله حاضر با پرداختن به مراحل شکل گیری افکار لایب نیتس در مورد امتداد و مکان، و ارتباطآن دو با هم، نشان می دهد که لایب نیتس چگونه با نفی جوهریت امتداد، نیرو را اصل اشیا و امتدادمی داند. ضمن آنکه بر این اساس، او از ثنویت دکارتی و کانتی خارج می شود و اصل اشیا را روحانیمی داند. لایب نیتس امتداد، ماده، و مکان را سطح پدیداری، و واقعیتی اشتقاقی می انگارد؛ در نتیجه،از اینکه جهان را از هر دو سو درون و برون نامتناهی بداند ابایی ندارد، بنابراین اتم و خلا را منکرمی شود و اصل اشیا را نقاطی متافیزیکی می شمارد که «مناد» نام دارند، دارای حیات و ادراک اند، وبه اطراف احاطه برونی دارند. وی بدین ترتیب، اتصال را توضیح می دهد.
زبان:
فارسی
در صفحه:
105
لینک کوتاه:
magiran.com/p753915 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!