شاخص های مناسب برای بررسی تنوع گونه ای در چهار مکان مرتعی استان اصفهان

پیام:
چکیده:

فعالیت های نابخردانه بشر از جمله مصرف بی رویه سوخت های فسیلی، جنگل تراشی، بیابان زایی، آلودگی های شیمیایی و برخی از بلایای طبیعی از مهمترین عواملی هستند که محیط زیست و تنوع زیستی را در معرض نابودی و زوال قرار داده اند. زوال تنوع زیستی با انقراض گونه های موجود شروع شده و به کاهش ذخایر ژنتیکی منجر می شود. هدف از این مطالعه تعیین و بررسی تنوع گونه ای با استفاده از روش های غیر پارامتری می باشد. تراکم گونه های گیاهی چندساله در امتداد ترانسکت های خطی با استفاده از روش کوادرات، در طی شش سال (1386-1381) ثبت شد. شاخص های غنای گونه ای، ناهمگنی و یکنواختی در دو منطقه نیمه استپی و درمنه زارهای استپی محاسبه شد. در درمنه زارهای استپی شاخص هیل (ناهمگنی) به دلیل غالبیت و در مناطق نیمه استپی شاخص هیل (ناهمگنی) به دلیل ناهمگنی بیشتر، از عملکرد بهتری جهت اندازه گیری تنوع برخوردار بودند. در اکثر موارد آزمون آماری نشان داد که مقادیر غنای گونه ای، یکنواختی و تنوع بین دو منطقه نیمه استپی و درمنه زارهای استپی اختلاف معنی دار دارد. نتایج نشان داد که دو مکان مرتعی نیمه استپی (آخچه و وردشت) از لحاظ تنوع و غنای گونه ای دارای اختلاف معنی دار بوده در حالیکه از نظر یکنواختی یکسان هستند. در درمنه زارهای استپی (گردنه شادیان و خونداب) از لحاظ یکنواختی و تنوع دارای اختلاف معنی دار بوده ولی از نظر غنای گونه ای یکسان هستند. لذا مولفه غنای گونه ای در مناطق نیمه استپی و مولفه یکنواختی در مناطق درمنه زارهای استپی در نشان دادن تنوع بیشتر، موثر هستند.

زبان:
فارسی
در صفحه:
33
لینک کوتاه:
magiran.com/p754259 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!