بررسی اثر باز ماندن صفاق بر درد پس از عمل سزارین

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

عمل‌ سزارین‌ شایعترین‌ عمل‌ جراحی‌ انجام‌ شده‌ در مراکز درمانی‌ بوده‌ و درد پس‌ از عمل‌ ازشکایات‌ شایع‌ بیماران‌ محسوب‌ می‌شود. یکی‌ از مکانیسم‌های‌ درد کشش‌ و ایسکیمی‌ بافت‌ است‌.چون‌ دوختن‌ صفاق‌ ممکن‌ است‌ باعث‌ ایجاد ایسکیمی‌ موضعی‌ و تحریک‌ درد شود.

هدف

هدف‌ از این‌مطالعه‌ بررسی‌ تاثیر بازگذاشتن‌ صفاق‌ بر درد پس‌ از عمل‌ سزارین‌ می‌باشد. مواد و روش‌ها: در این‌ مطالعه‌ کارآزمایی‌ دو سوکور‌ نمونه‌گیری‌ بصورت‌ غیرتصادفی‌ (تعداد 150 نفر) وتقسیم‌ بیماران‌ به‌ دو گروه‌ بصورت‌ تصادفی‌ با استفاده‌ از پاکتهای‌ دربسته‌ کددار انجام‌ شد، درگروه‌ مطالعه‌ صفاق‌ جداری‌ بازگذاشته‌‌ و در گروه‌ شاهد صفاق‌ به روش‌ معمول‌ دوخته‌ شد. متغیرهای‌ زمینه‌ای‌ و مورد بررسی‌ در فرم‌ مخصوص‌ جمع‌آوری‌ شد، ارزیابی‌ شدت‌ درد به روش‌مقیاس‌ مدرج‌ دیداری‌ در دو مرحله‌ به‌ فاصله‌ 12 ساعت‌ازهم‌ انجام‌ شد. آنالیز آماری‌ با استفاده‌از آزمون‌ های t ، مان ویتنی و کای دو انجام‌ گرفت‌. 5%= در نظر گرفته‌ شد.

نتایج

افراد دو گروه‌ از نظر متغیرهای‌ زمینه‌ای‌، نوع‌ برش‌ شکمی‌ و نوع‌ بیحسی‌ تفاوت‌ معنی‌داری‌نداشتند میانگین‌ شدت‌ درد در گروه‌ مطالعه‌ در هر دو مرحله‌ از گروه‌ کنترل‌ بیشتر بود(001/0

کلیدواژگان:
زبان:
فارسی
صفحات:
34 تا 38
لینک کوتاه:
magiran.com/p758032 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!