توالی یابی فاکتور رشد شبه انسولین - یک IGF-I در فیل ماهی Huso huso و بررسی بیان آن در بافت های مختلف

پیام:
چکیده:
فاکتور رشد شبه انسولین-یک، IGF-I، نقش حیاتی در فرایندهای مختلف زیستی ماهیان بر عهده دارد. هدف از اجرای این تحقیق دستیابی به توالی کامل ژن کدکننده IGF-I و بررسی الگوی بیان آن در بافتهای مختلف فیل ماهی Huso huso، به عنوان یکی از مهمترین گونه های ماهیان خاویاری بود. با استفاده از روش RACE-PCR، قطعه ای به طول 1229 نوکلئوتید به عنوان توالی کامل IGF-I در نمونه های کبدی فیل ماهی شناسایی و ثبت (1/512770AB) گردید. ناحیه کدکننده پروتئین در این توالی، شامل 483 نوکلئوتید است. پروتئین کاهش نیافته IGF-I (1/85795BAH) شامل 160 اسیدآمینه بوده که به طور کلی از دو بخش Signal peptide و پیش پروتئین IGF-I (proIGF-I) تشکیل شده است. ناحیه پیش پروتئین، خود شامل 5 حوزه B، C، A، D و E می باشد. مقایسه توالی IGF-I فیل ماهی با توالی این فاکتور در سایر موجودات، مبین شباهت نسبتا بالای IGF-I این ماهی با دیگر مهره داران خصوصا انواعی از پرندگان بود. بررسی بیان IGF-I در بافتهایی نظیر معده، آبشش، کبد، طحال، کلیه، عضله، پوست، روده، قلب و مغز با روش Real-time PCR نشان داد که اگرچه این فاکتور در تمامی بافتهای مورد مطالعه بیان می شود، اما مکانهای اصلی بیان آن به ترتیب کبد و روده می باشد. کمترین میزان بیان در بافت عضله اندازه گیری شد. نتایج این تحقیق می تواند به منظور بررسی فرایندهای فیزیولوژیکی فیل ماهی از دیدگاه مولکولی مورد استفاده قرار گیرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
17 -25
لینک کوتاه:
magiran.com/p758281 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.