بررسی تغییرات الگوی نواری زیر واحدهای گلوتنین با وزن مولکولی بالا با استفاده از ارقام گندمدارای جایگزینی های کروموزومی

پیام:
چکیده:
بذر گندم شامل پروتئینهای گیلیادین و گلوتنین می باشد. گلوتنین ها شامل اجزاء با وزن مولکولی بالا است. در این پژوهش، پروتئین بذر 27 لاین جایگزینی کروموزومی مربوط به ارقام کاپلا و شاین به همراه رقم کاپلای والد و نیز رقم چینی بهاره به عنوان شاهد استخراج شد. برای تفکیک زیرواحد های گلوتنین، از روش SDS-PAGE استفاده شد. براساس رنگ آمیزی ژل با کوماسی بلو(10 باند چندشکل)، دامنه ضرایب تشابه جاکارد بین لاین ها از 55/0 تا 1 با میانگین 82/0 برآورد گردید. کمترین تشابه مربوط به شاین 4B با کاپلا 3A (یعنی55/0) بود. همه لاین های جایگزینی کاپلا کاملا مشابه با کاپلای والد بودند، اما ضریب تشابه کاپلا3A با کاپلای والدی برابر 736/0 بود. کاپلا 3A با لاین های دیگر نیز دارای تشابه کمتری بود. براساس دندروگرام حاصل از ضریب تشابه جاکارد و روش UPGMA، لاین های مورد مطالعه و شاهد به 3 دسته تقسیم شدند که کاپلا 3A و شاین 4B هر کدام در یک دسته مجزا و بقیه در دسته دیگر قرار گرفتند. در رنگ آمیزی با نیترات نقره (8 باند چندشکل)، نیز دامنه ضریب تشابه جاکارد بین 7/0 تا 1 با میانگین 79/0 بود. کمترین تشابه مربوط به کاپلا3A با کاپلا 4B و شاین7B بود. براساس دندروگرام حاصل از این ضرایب، لاین های مورد مطالعه و شاهد به دو دسته تقسیم شدند که کاپلا 3A در یک دسته مجزا قرار گرفت. دندروگرام رتبه دهی باندها، لاین ها و شاهد را به 3 دسته تقسیم کرد که شاین 7A، شاین 4B و کاپلا 3A در یک گروه قرار گرفته بودند. به طور کلی در واریته کاپلا، کروموزوم جایگزین شده 3A و در واریته شاین کروموزوم های 7A و 4B بیشترین تغییرات را در الگوی باندی داشتند.
زبان:
فارسی
صفحات:
45 -53
لینک کوتاه:
magiran.com/p758286 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.