آنالیز ملکولی جهش های شایع ژن فنیل آلانین هیدروکسیلاز (PAH) در جمعیت ایرانی

پیام:
چکیده:
بیماری فنیل کتونوریا (PKU) شایعترین اختلال در متابولیسم اسیدهای آمینه و یکی از مهمترین علل شناخته شده عقب ماندگی ذهنی است. فراوانی بیماری PKU در جمعیت ایرانی 1 نفر در هر3627 تولد زنده گزارش شده است، که تقریبا مشابه فراوانی گزارش شده برای جمعیت ترکیه است. هدف از این مطالعه، تعیین فراوانی موتاسیون در ژن PAH عامل بیماری PKU در جمعیت ایرانی است. به این منظور، 150 بیمار غیر خویشاوند مبتلا به PKU کلاسیک (300 آلل) برای 10 جهش IVS10-11g>a، R261Q، 364LdelG، L333F، R252W، R261X، IVS11nt1g>c، R408W، R408Q و S67Pبا استفاده از تکنیک PCR-RFLP مورد بررسی قرار گرفتند. جهش های شایع در نمونه های مورد مطالعه IVS10-11g>a، R261Q، IVS11nt1g>cو R252W به ترتیب با فراوانی 7/21%، 9%، 7/6% و 7/4% می باشد. علاوه بر جهش های شایع فوق، 6 جهش دیگر(R261X(4%)، 364LdelG(3.7%)، L333F(2%) و R408W،R408Q،S67P(0.33%)) با فراوانی نسبتا پایین شناسایی شدند. نتایج حاصل از این مطالعات، ابزار مفیدی برای تشخیص ملکولی بیماریPKU و تعیین ناقلین در جمعیت ایرانی می باشد
زبان:
فارسی
صفحات:
47 تا 54
لینک کوتاه:
magiran.com/p758303 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!